فوتبال و ساخت و ساز دو روی یک سکه

شمار نشریه : 190

گروه ساخت و ساز: اگر از مسئولان صنعت ساختمان بپرسید که در بخش مربوطه به خودشان چقدر اوضاع کیفی بر وفق مراد است، تقریباً پاسخ شان این است که بیش از 70 درصد مسائل کیفی رعایت میشود اما واقعیت در عمل چیز دیگری است. این را حداقل ما در گزارشهایی که از پروژههای ساختمانی سطح شهر تهیه میکنیم بهوضوح شاهد هستیم. شاید یکی از مهمترین اهداف تهیه این گزارشها این است که به مسئولانی که پشت سر هم آمارهای دلنواز ارائه میکنند، بگوییم که اظهاراتتان با واقعیت منطبق نیست تا شاید مسئولان قدم اول را که اعتراف به بیکیفیتی ساختوسازهاست، بردارند و در مراحل بعد فکری به حال بهبود وضعیت کنند. گزارش این شماره پیام ساختمان را بخوانید.

ملات بیجان در خیابان

انبوهی از ملات جلوی در یکی از پروژهها وسط خیابان با چند گونی پوشیده شده بود و آنچنان که از وضعیت برمیآمد، میزان ملات مصرفی از سوی کارگران درست برآورد نشده بود و برای اینکه خشک نشود، آن را با گونی پوشانده بودند غافل از اینکه به قول کارشناسان بتن، بتن یک موجود زنده است و انجام این کار بهشدت بر کیفیت آن تأثیر میگذارد بهگونهای که خواصش را از دست میدهد.

کاری که ناظر ندارد

برخلاف کارگران که در حال استراحت بودند، جوشکار ساختمان بالای ستونهای فلزی مشغول جوشکاری بود. جوشکاری که در هوای گرم تابستان کار هرکسی نیست. ستونها آنقدر داغ بودند، که نمیشد حتی برای چند لحظه به آنها تکیه دهیم و جالبتر اینکه بعد از پایین آمدن جوشکار متوجه شدیم که بنده خدا روزه هم هست.

از او در مورد کیفیت جوشکاری پرسیدیم که پاسخ داد: جوشکاری در ایران شاید تنها کاری در بخش ساختمان باشد که هیچ ناظری ندارد و اصولاً از دید نظارت پنهان میماند. علاوه بر این اگر ناظر هم ببیند نمیتواند تشخیص بدهد که چقدر جوش موردنظر از کیفیت برخوردار است؛ ممکن است رویه جوش خوب باشد اما داخل آنها دارای حفرههای مختلف باشد. مگر اینکه تست چکش استفاده شود که با وضعیت نظارت کسی حاضر نیست این کار را بکند.

خانههای تهران از کارگران بیشترند

سراغ کارگران افغانی رفتم که حسابی به نظر خوش میآمدند. سعی کردم خودم را به آنها نزدیک کنم اما ظاهراً حاضر نبودند که به قیمت صمیمی شدن واقعیتها را بگویند. یکی از آنها میگفت هر کس که میخواهد با ما حرف بزند، میگوید که چگونه وارد ایران شدهاید و نمیخواهیم به این سؤال پاسخ بدهیم. بالاخره یکی از آنها حاضر شد، به سؤالات ما بهشرط اینکه سؤالات ممنوعه نپرسیم، پاسخ دهد. از او پرسیدم ؛ با توجه به اینکه ارزش پول ملی افغانستان از پول ایران هم بیشتر است چرا در کشور خودشان کار نمیکنند که پاسخ داد: در افغانستان ساختوساز نیست چون هیچکس احساس امنیت ندارد. مردم جنگ را تجربه کردهاند و همواره دغدغه شروع آن را دارند. هیچ تضمینی نیست که ساختمان مال خودتان شود. ایران از این نظر امنیت بسیار بالایی دارد و از طرفی کارگری که بخواهد کار کند در ایران هیچوقت بیکار نمیشود. در تهران خانههایی که ساخته میشود از تعداد کارگران بیشتر است.

مقر کارگران افغان کجاست؟

از او در مورد کار در شرکتهای داخلی پرسیدم که پاسخ داد: معمولاً کسی از شرکتهای داخلی حاضر نیست افغانها را به کار بگمارد چرا که برخی اوقات کارفرماها را از این کار نهی میکنند . شاید تنها جایی که از کارگران افغان استفاده میکنند،شرکتهای پیمانکاری هستند که در زمینه جمعآوری زبالههای شهری و همچنین تمیز کردن معابر فعالیت میکنند. آنها هم دلشان به حال ما نمیسوزد بلکه به خاطر این است که اولاً ما ارزان کار میکنیم و دوم اینکه بیمه نیستیم.

قیمت افزایشیافته کیفیت نه

در حین صحبت با کارگران افغان کارفرما آمد و سر کارگران داد زد که چرا کارشان را شروع نکردهاند. باورش نمیشد که من از پیام ساختمان آمدهام. فکر میکرد که بازرس اداره کار و یا جایی در این رابطه هستم. در نهایت با دیدن کارتم متقاعد شد که «عدوی او نیستم.» از او در مورد کیفیت سیمان پرسیدم که گفت: مقررشده از امسال قیمت سیمان بین 14 تا 21 هزار تومان در هر تن گران شود. این گرانی بسته به نوع سیمانی است که مورداستفاده قرار میگیرد اما در حال حاضر مصالحفروشیها قیمت سیمانها را 25 درصد افزایش دادهاند. در کل زمانی که مسئولان اعلام میکنند چیزی گران شده و رقم آن را اعلام میکنند، قیمتها بیشتر از حد تعیینشده افزایش مییابد. واقعاً وزارت صنعت، معدن و تجارت باید حافظ حقوق مصرفکننده هم باشد. قیمتها بالا میرود و کیفیتها تغییر نمیکند و در بسیاری مواقع تنزل هم پیدا میکند.

ساختوساز کار هر کسی نیست

از کارفرما در مورد وضعیت این روزهای ساختوساز و سودهای حاصله برای سازندگان و بسازوبفروشها پرسیدم که پاسخ داد: هر کس میگوید ساختوساز سود ندارد، دروغ میگوید. من خودم سازنده هستم و عمری است که کار میکنم. هر زمان قیمت مصالح گران شده است به همان نسبت قیمت مسکن نیز افزایشیافته است و تقریباً میتوان گفت با اتخاذ تدابیر درست و اصولی یک میلیارد که هزینه کنی حدود یک میلیارد سود میبری. هیچ شغلی حتی فوتبالیستها در کشور ما تا این اندازه درآمد ندارند. نشان به آن نشان که  اکثر فوتبالیستها بعد از گرفتن پولشان شروع به ساختوساز میکنند. اما اینکه چرا همه این کار را نمیکنند، علت این است که ساخت و ساز همانند فوتبال کار هر کسی نیست. فوتبالیستها و بسازوبفروشها دوروی یک سکه هستند.

دو توصیه به مالکان

از او خواستیم یک توصیه هم برای کسانی داشته باشد که میخواهند خانهشان را در اختیار سازندگان قرار دهند. کارفرما گفت« اولاً کسی که میخواهد برایتان خانه بسازد را بهخوبی بشناسید و کارهای دیگرش را بررسی کنید. دوم اینکه هر طور شده سعی کنید خودتان تأمینکننده مصالح باشید. بین سازندگان از نظر اخلاقی تفاوت زیاد است.

به آب و برق ساختمان توجه کنید

از وی در مورد مشکلات تأسیساتی که در ساختوسازها برایش پیشآمده پرسیدم که پاسخ داد:« آنقدر سیم چینی در بازار وجود دارد که ما سازندگان هم آنها را بهخوبی نمیتوانیم تمیز دهیم.» مشکل دیگری هم که به دلیل حجم زیاد ساختوسازها به وجود آمده این است که به دلیل کاهش فشار برق مجبوریم برای برخی ساختمانها ترانس برق نصب کنیم که البته حدود 12 میلیون تومان برای مالکان هزینه دارد و آنطور که من میدانم قابل تقسیط نیست. مشکل دیگر هم به فشار آب مربوط میشود بهگونهای که در برخی موقع برای بالا رفتن آب از طبقات باید از پمپ استفاده شود. بنابراین کسانی که میخواهند خانهای خریداری کنند باید به تأمین آب و برق آن توجه داشته باشند.