هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تخلف را گران تر می‌خریم

گروه ساختوساز: آپارتمانسازی و آپارتماننشینی دغدغههای تازهای را برای شهرنشینان به همراه داشته است ، ازاینرو بسیاری از مردم برای حل مشکل آنها به دادگاهها و شهرداریها مراجعه میکنند. برخی از این مسائل حتی در قاموس هیچ قانونی نمیگنجد و باید به شیوه سنتی  و ریشسفیدی حل شود. در ادامه سلسله گزارشهای پیام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداریها به سراغ یکی دیگر از مناطق 22 گانه تهران رفتهایم:

خرابش کنید؛ نمیصرفد

رضا. ب نخستین مراجعهکنندهای بود که با خبرنگار پیام ساختمان به گفتگو پرداخت. وی دلیل مراجعهاش به شهرداری را برای خبرنگار ما اینگونه توضیح داد:« چندی پیش به خاطر اضافه بنا نامهای مبنی بر تخلف اینجانب از طرف شهرداری منطقه صادر شد. وقتی برای پیگیری آن به شهرداری مراجعه کردم، عنوان کردند شما هیچ کاری نباید انجام بدهید و فقط منتظر صدور رأی کمیسیون ماده 100 باشید».

وی ادامه داد: از این موضوع مدتی گذشت و در نهایت رأی بنده صادر شد. بر اساس رأی صادره مقرر شد که به ازای 20 سانتیمتری که بنده پیشروی داشتهام، 6 میلیون تومان جریمه پرداخت کنم. ازآنجاییکه بنده 10 روز فرصت اعتراض به این رأی را داشتم، اقدام کردم چراکه 20 سانتیمتر پیشروی بنده بهاندازهای سود نداشت که 6 میلیون آن را به شهرداری بدهم. پسازاین مهلت برای گرفتن نتیجه تجدیدنظر اقدام کردم که در کمال تعجب مسئولان عنوان نمودند شکایت تان وارد نیست و حکم باید اجرایی شود. حتی از آنها خواستم که نتیجه جلسه را به اطلاع اینجانب برسانند اما چیزی تحویل بنده ندادند و ظاهراً این حکم مجدد موردبررسی قرار نگرفته است. الآن هم دست نگه داشتهام تا شاید حکم تخریب را بگیرم و دیوار کوتاهی که ساختهام را خراب کنم.

مواظب مهاجرتتان باشید

امیرعلی یکی دیگر از معترضان به نحوه فعالیت شهرداری بود:« بنده ملک پدرم را از او خریداری کردم و اثرانگشت ایشان هم موجود است. اما متأسفانه به دلیل فوت پدرم قبل از تهیه سند، مشکلاتی به وجود آمد و به دلیل مشکلات وراثتی فروش آن را بهصرفه ندیدم. حدود 10 سال است که از ایران خارجشدهام به همین دلیل تمام وسایل آن را فروختم و در آن را سه قفله کردم. در طول این مدت اتفاقات عجیبوغریبی رخ داد. نخست اینکه عوارض نوسازی پشت سر هم برای ملک موردنظر و به اسم پدر اینجانب در نظر گرفتهشده و جریمه آنها هم محاسبهشده است؛ حتی زمانی که پیشنهاد قسطی کردن آن را مطرح کردم، قبول نکردند. مشکل بدتر اینکه سایر مدعیان این ملک با همکاری برخی از افراد سودجوی ساکن آپارتمان در واحد اینجانب را شکستهاند.»

وی در ادامه توضیح داد: ورثهها برای اینکه هر چه سریعتر سرنوشت ملک را مشخص کنند با همکاری برخی از

 ساکنان آپارتمان شکایتنامهای را

 

به امضا رساندهاند که کارهای خلاف عفت عمومی در این واحد خالی از سکنه اتفاق میافتد و ما ساکنان آپارتمان به این موضوع معترضیم. به دنبال این حرکت، شهرداری و دادگستری هم موافقت ضمنی خودشان را با فروش هر چه سریعتر ملک برای رفع مزاحمت اعلام نمودهاند. از طرفی هم به دلیل مشکلاتی که عنوان کردم نمیتوانم کسی را بهعنوان مستأجر در آن ساکن کنم. ظاهراً هیچ قانونی حریف متخلفان و دروغگویان نمیشود. این کارها به عقل جن هم نمیرسد.

دیگر نوسازی نمیکنم

اربابرجوع دیگری به خبرنگار پیام ساختمان گفت: ما در یک ساختمان قدیمی زندگی میکنیم که تقریباً میتوان گفت در و پنجره آن فرسوده هستند. چندی پیش هم که خواستیم ساختمان را نوسازی کنیم،اکثریت مالکان موافق این کار نبودند و به همین خاطر منصرف شدیم.

وی افزود: پنجرههای ما بسیار کهنه و قدیمی هستند، بهاتفاق برادرم تصمیم گرفتیم حالا که نوسازی ساختمان امکانپذیر نیست، حداقل پنجرههای واحد خودمان را تعویض کنیم. به همین خاطر دستبهکار شدیم و پنجرهها را بیرون آوردیم و شروع به نصب پنجرههای جدید و باکیفیت نمودیم. اما همینکه کار ما تمام شد اعتراض همسایهها شروع شد.

وی ادامه داد: اعتراض همسایهها به این بود که «چرا شما پنجرههایتان را تعویض کردهاید و پنجرههای نمای ساختمان همسان نیست. ممکن است ما پول نداشته باشیم این کار را بکنیم. این کار خلاف قانون است.» در ابتدا این حرف برایم خندهآور بود و با خودم گفتم این را به هر کس بگویند، محکوم میشوند اما پس از دو روز که بهاتفاق به شهرداری مراجعه کردیم عنوان کردند که کار اینجانب خلاف قانون است. من به آقای مسئول توضیح دادم که ساکنان حاضر به نوسازی هم نیستند و درعینحال نمای ساختمان بسیار زشت و زننده است اما ایشان گفتند که باید قبلاً در خرید آپارتمانت دقت میکردی. شما باید در سریعترین زمان پنجرههای قبلیات را نصب کنی. مشکل اینجا بود که چون پنجرههای قبلی چوبی بودند مجبور شدیم برای خارج کردن آنها را بشکنیم . به مسئول مربوطه گفتم که پنجرهها را شکستهام و از طرفی این نوع پنجره در بازار وجود ندارد.

این شهروند گفت: به آقای همسایه گفتم: شما که وضعیت را شاهد هستید. من قبول دارم اشتباه کردهام و از همه شما معذرت میخواهم اما خواهش میکنم بگذارید همین پنجرهها سر جایش باشد. در همین حین آقای مسئول عنوان کرد که با شهرداری چهکار میکنی؟ من هم که متوجه نشده بودم، گفتم: تشکر بینهایت. آقای مسئول لبخندی زد و گفت: منظورم این است که به خاطر بر هم زدن نمای ساختمان با جریمه شهرداری چهکار میکنی؟ من هم گفتم جان بچهات عفوم کنید. دیگر هیچوقت هوس زیباسازی خانهام نمیکنم. خدا خیرش بدهد که گفت برو و پشت سرت را هم نگاه نکن.

تغییر کاربری در آپارتمان مسکونی

ابراهیم. ر آخرین مراجعه کننده به شهرداری بود که با خبرنگار پیام ساختمان به گفتگو پرداخت: «حدود 5 سال پیش آپارتمانی خریدم که در حال حاضر در آن زندگی میکنم. کاربری این ساختمان مسکونی است و در ابتدا تمام کسانی که در آن بودند ، از واحدها به عنوان خانه شخصیشان استفاده می کردند. حدود یک سال پیش دو شرکت خصوصی در واحدهای آن ساکن شدند و از همان زمان مشکلات ما شروع شد. اینکه چگونه در یک آپارتمان مسکونی یک واحد اداری کار میکند، جای حیرت دارد. وقتی هم که از مالک می پرسیم ،عنوان میکند که پولش را دادهام. ما عزم مان را جزم کردیم تا تخلف شهرداری را با قیمتی گران تر بخریم و برای همین بنده به اینجا آمدهام.»

وی افزود: مشکل ما به همین موضوع ختم نمیشود. از یک طرف سروصدای زیادی به خاطر اداری بودن به وجود میآید و از طرفی در پرداخت حق شارژ آپارتمان با مشکل مواجه میشویم چراکه در آپارتمان ما پول آب و گاز بهصورت اشتراکی است و تقسیم بر تعداد واحدها میشود. اما از زمانی که این واحد اداری به آپارتمان اضافهشده، قیمتها بسیار تغییر کرده است. جالب اینکه واحد موردنظر میخواهد بهاندازه سایر واحدهای دیگر شارژ پرداخت کند که بیانصافی در حق مردم  است.