هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تمام طرح‌های دولت برای مسکن

بعد از مطرحشدن طرح مسکن مهر از سوی دولت نهم و دهم باهدف کمک به اقشار کمدرآمد جامعه، از این طرح بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای مسکنی در طول دهههای اخیر یادشده که با روی کار آمدن دولت یازدهم طرحهای دیگری هم از قبیل مسکن اجتماعی، حمایتی، مشارکتی، مسکن پاک و بارها از سوی مسئولان مطرح شد اما هنوز جزئیاتی برای هیچیک از این طرحها عنوان نشده است و وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده که این طرحها در حال بررسی هستند و هنوز هیچیک نهایی و ابلاغ نشده است. البته از آغاز فعالیت دولت یازدهم دو موضوع در بخش مسکن به نتیجه رسید؛ افزایش مبلغ وام مسکن از ۲۰ به ۳۵ میلیون تومان و ادامه مذاکرات برای افزایش این مبلغ به میزان ۵۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی و جمعبندی شدن پرونده مسکن مهر و تحویل این واحدها تا پایان سال آینده.

اما طرحهایی که برای خانهدار کردن مردم مطرح شد و البته نهایی نشده و جزئیات مصوبی ندارد، بر اساس آنچه مسئولان مربوطه توصیفشان کردهاند بدین شرح است:

طرح مسکن اجتماعی:

برخلاف اکثر طرحهای دیگر که برای اقشار کمدرآمد مدنظر است، این طرح برای دهکهای متوسط است و متوسط واحد مسکونی ۵۰ متر در نظر گرفتهشده و برای خانوارهایی که فرزند دارند به ۷۰ متر میرسد و قرار است این واحدها بهصورت اجاره در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

تفاوتی که این طرح با مسکن مهر دارد این است که در مسکن مهر بهجز مبلغ وام، مابقی هزینهها را متقاضیان پرداخت میکنند اما در مسکن اجتماعی اینطور نیست بلکه واحدها متناسب با میزان درآمد خانوار قیمتگذاری میشود و حداکثر با ۴۰ درصد از سهم درآمد، افراد امکان سکونت پیدا میکنند.

بازار رهن ثانویه و لیزینگ مسکن

به گفته وزیر راه و شهرسازی لازمه اجرای بازار رهن ثانویه کاهش تورم و رسیدن به تورم یکرقمی است و افزایش سرمایه یکی از اهداف بازار رهن ثانویه است که هدف از آن ارتباط بین سرمایههای بازار و کار تولید مسکن است.

به گفته مسئولان بخش مسکن نیز لیزینگ مسکن همین وضعیت را دارد و با راهاندازی لیزینگ، سرمایه در گردش تولید مسکن افزایش خواهد یافت.

طرح مسکن مشارکتی:

به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، مسکن مشارکتی تولید مسکنی است که آورده یکطرف میتواند زمین و آورده طرف دیگر میتواند هزینه ساخت باشد.

این طرح در شهرهای جدید فولادشهر، هشتگرد، گلبهار، صدرای شیراز و بهارستان اصفهان مدنظر قرار گرفته است. همچنین در این طرح چون آورده زمین دستبهنقد است آمادگی برای تولید مسکن اقشار متوسط و بالا به وجود میآید.

طرح مسکن پاک و صندوق پسانداز:

مسکن پاک مخفف پسانداز، انبوهسازی و کوچکسازی است؛ به این معنا که به روش پسانداز، مسکن تولید کنیم.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی این طرح روشی مناسب و اقتصادی است که تورمی نیز به جامعه تحمیل نخواهد کرد. ضمن اینکه با استفاده از این روش میتوان سرمایههای مردم را جمع کرد. همچنین اجرای این طرح تسهیلات بانکی مناسبی را با سود مناسب در اختیار افراد قرار میدهد.

صندوق پسانداز مسکن نیز یکی از محورهای مسکن پاک است که دراینباره برخی کارشناسان معتقدند صندوق پسانداز مسکن باید راه بیفتد تا به بهبود مسکن کمک کند. این گروه عنوان میکنند صندوق پسانداز مسکن میتواند کمک قابلتوجهی به بهبود بخش مسکن کند.

با مطرحشدن این طرحها طی ماههای اخیر، اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه منتظر مشخص جزئیات هستند؛ شاید این طرحها راهی به سوی خانهدار شدنشان و تأمین سقف بالای سرشان شود.