هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شعار زیبا اما سرنوشت نامعلوم

گروه ساختوساز: پروژه مسکن مهر یکی از 52 برنامه عملیاتی طرح جامع مسکن بود که در سال 85 به تصویب رسید و یکی از اهداف این طرح تهیه مسکن برای اقشار کمبضاعت است. این پروژه اما از ابتدای عملیاتی شدن با مشکلاتی در نحوه ساختوساز و همچنین مکان ساخت پروژه روبهرو بود که در نهایت در زمان به پایان رسیدن خود نشان داد. در کنار این مشکلات تخلفاتی نیز در عملکرد پیمانکارانی که با دولت قرارداد داشتند، دیده شد که از آن جمله می توان به عدم اتمام بهموقع پروژه اشاره کرد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، زمزمههای پایان دادن به این طرح به دلیل آنچه که برخی وزرا ضعف ساختاری ذکر کرده بودند به راه افتاد و در نهایت عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با ورود به کابینه خواستار پایان دادن طرح شد و اعلام کرد ، دولت یازدهم تنها پروژههای باقیمانده مسکن مهر را پیگیری میکند و بعدازآن پرونده مسکن مهر بسته خواهد شد.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی میگوید؛ تکمیل این پروژه در دو بخش باید دنبال شود: بخش ساخت واحدها که قرار است تا انتهای سال اکثر آن نهایی شود و بخش زیرساختهای شهری  که وضعیت به گونه دیگری است و  چهار دولت بعدی هم از اتمام مسکن مهر عاجزند، زیرا تا زمانی که مسکن مهر بخواهد به محلهایی جاذب برای سکونت تبدیل شود حتی بیش از 4 دولت زمان خواهد برد.

درمجموع از وعده ساخت 2 میلیون و 155هزار واحد مسکن مهری که دادهشده بود نصف آن تابهحال به تحویل دادهشده اما در حال حاضر شهرهای جدید از کمترین امکانات محروماند. حتی در بسیاری از شهرهای جدید چند سوپر مارکت و یک عابر بانک هم موجود نیست. بدتر از آن وضعیت درمانی این شهرهاست چراکه حتی یک درمانگاه صحرایی وجود ندارد؛ به این مشکلات موضوع فقدان امنیت مردم را اضافه کنید.

بهتازگی ، مهرآبادی، قائممقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر اعلام کرده است : راهکارهای دراز مدت و میانمدت برای حل مشکل مسکن مهر وجود دارد اما نیاز فوری وزارتخانه ،تزریق پول به پروژههاست. مدیرکل حقوقی و املاک عمران شهرهای جدید نیز در این میان از ابلاغ دستورالعمل تبدیل مسکن مهر ۹۹ ساله به خودمالکی خبر داده و گفته: متقاضیان میتوانند با پرداخت به صورت نقد و اقساطی زمین را بهنام خود کنند.

 سید مهدی هدایت، گفته: دستورالعمل تبدیل مسکن مهر 99 ساله به خودمالکی به شهرهای جدید ابلاغ و تأکید شده متقاضیان مسکن مهر هیچ اجباری برای این کار ندارند. چنانچه برخی از متقاضیان بخواهند مبالغ زمین را نقدی پرداخت کنند باز هم شش ماه بعد از تسویه، سند به نام متقاضیان میشود. وی عنوان کرده این اقدام به نفع متقاضیان است و قیمت زمینها بعد از کارشناسی مشخص میشود.

 هرچند این اظهارات میتواند خبر خوشحالکنندهای برای متقاضیان مسکن مهر باشد اما درهرحال آنقدر بدقولی  و گرانی نصیب متقاضیان این مسکن شده که هر اظهارنظری در خصوص طلب پول با واکنشهای منفی مواجه میشود و  باید منتظر ماند و دید بالاخره دولت یازدهم چه آیندهای برای مسکن مهر رقم خواهد زد.

دردسرهای مسکن مهر برای وزارت آخوندی تا آنجا بوده که در نیمه اردیبهشتماه در پاسخ به سؤالات نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه باید به دنبال احیای راه و شهرسازی باشیم و باید از تبدیل این وزارت به وزارت مسکن مهر خودداری کنیم، گفت: «متأسفانه در مورد مسکن مهر اگر هزینهها در بافتهای فرسوده و حاشیهای انجام میشد طبیعتاً کارآیی بالایی داشت. درنتیجه اگر در نظر بگیریم 50 هزار میلیارد تومان که از بانک مرکزی به مسکن مهر تزریقشده به احیای بافتهای فرسوده میرسید الآن گرفتار این نبودیم که به فکر تأسیسات سایر واحدها باشیم.» نکته اصلی در همین اظهارنظر آخوندی نهفته است .

 نمیخواهیم از اساس طرح مسکن مهر را زیر سؤال ببریم، قطعاً اگر این طرح درست اجرا میشد، دستاوردهای بسیار بهتری به همراه داشت. اما امیدواریم شعارهای آخوندی در مورد بافتهای فرسوده به بیراهه نرود و اگر قرار است برخی طرحهای دولت همچون مسکن اجتماعی در این بافتها اجرایی شود، باید بهطور صحیح اجرا شود. قطعاً دولتها بهاتفاق میخواهند کار ارزندهای انجام دهند و مردم را صاحبخانه کنند اما هر طرح خوبی لزوماً در اجرا موفق نمیشود. شعار تولید مسکن در بافت فرسوده بسیار زیباست اما باید مواظب بود که به سرنوشت نامعلوم مسکن مهر منجر نشود.