هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وزارت نیرو در مسکن مهر کم‌کاری می‌کند

گروه گزارش: نمیشود مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران پس از چندین ماه نشستی خبری برگزار کند و خبرنگاران سراغ آخرین وضعیت مسکن مهر نروند؛ هر چند موضوع اصلی نشست خبری «نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری در شهرهای جدید» باشد! درهرصورت پس از حدود یک ساعت گفتگو در خصوص فرصتهایی که برای سرمایهگذاری در 17 شهر جدید و نیز نسل جدید شهرهای در حال تأسیس وجود دارد، سؤالات «مسکن مهری» خبرنگاران شروع شد و در یک ساعت بعد، مهندس نریمان به توضیح و تشریح این موضوع و دادن اطلاعات و آمار در این خصوص پرداخت.

کی کم کار کرده؟!

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران با بیان اینکه مسکن مهر اعتبار دولتی ندارد، گفت: ۱۰۰ هزار مسکن مهر آماده واگذاری است و باید خدمات زیرساختی آن هم تأمین شود. 

به گزارش پیام ساختمان، محسن نریمان در نشست خبری با تأکید بر اینکه متولی مسکن مهر فقط وزارت راه و شهرسازی نیست و وزارتخانههای دیگر نیز در این طرح دخیل هستند، گفت:  هماکنون 100 هزار واحد مسکن مهر آماده افتتاح است که در رابطه با تأمین برق و آب آنها کمکاری صورت گرفته است.وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه دولت وظایف هرکدام از وزاتخانههای تعاون، نیرو و نفت در طرح مسکن مهر مشخص شده است، اظهار کرد: متولی مسکن مهر فقط وزارت راه و شهرسازی نیست و وزارتخانههای دیگر نیز باید به وظایف خود عمل کنند.

نریمان تأکید کرد: علاوه بر این مشکل عدم واریز آورده متقاضیان ، عدم نصب انشعاب برق، گاز و آب را نیز به این موارد اضافه کرد که باعث شده تکمیل واحدها با تأخیر مواجه شود. وی افزود: در حال حاضر 100 هزار واحد مسکن مهر هستند که باید آب و برق آنها تأمین شود تا واحدها تکمیل و تحویل شود. پس تقاضا داریم سایر وزارتخانههای متولی نیز همراه وزارت راه و شهرسازی باشند تا پروژه مسکن مهر همزمان با تأمین آب، برق، گاز و خدمات زیربنایی تحویل شود.

پیشرفت نمایشی!

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران با بیان اینکه دولت اعتباری برای مسکن مهر ندارد، بااینحال 1200 میلیارد تومان در دولت یازدهم به مسکن مهر تخصیصیافته است، گفت: در دوره قبل پیشرفت فیزیکی 10 درصدی پروژهها را برای استفاده از تسهیلات 30 درصد اعلام کردند. وی تأکید کرد: چون در ابتدا اقبالی به مسکن مهر نبود آنها بهناچار نمایشی عمل کردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: این در حالی است که ما 80 درصد آورده متقاضیان را دریافت کردهایم و تنها از 20 درصد تسهیلات استفاده کردهایم، این مسئله باعث شده از تورم جلوگیری به عمل بیاید. وی افزود: دولت قبل توجهی به امکانات زیربنایی نداشت ولی این دولت اعلام کرد این مسائل را از حقوق شهروندی میدانیم و نمیخواهیم کسانی در مسکن مهر اسکان یابند که از حقوق شهروندی برخوردار نباشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: در دولت قبل فشار بسیاری بر روی بانکها وجود داشت به همین دلیل 40 درصد تورم مربوط به پروژه مسکن مهر بود درحالیکه ما با استفاده از آورده متقاضیان توانستیم تا حدودی تورمزدایی هم داشته باشیم.

با چشمباز!

محسن نریمان اظهار کرد: قراردادی با انبوهسازان داریم و آنها باید قراردادهایی را که با چشمباز امضا کردهاند اجرایی کنند و شرط کمک کردن ما به آنها، تمام شدن پروژه است. وی تأکید کرد: قراردادها باید اجرا شود و اگر اجرا نشود قوانین حاکم کشور برای این قراردادها اجرا میشود.وی ادامه داد: بهصورت یکطرفه بهعنوان کارفرما با اعداد و ارقام اعلامی انبوهسازان به آنها کمک میکنیم که البته این مبالغ از محل آورده و تسهیلات تأمین میشود.

نریمان تأکید کرد: 240 هزار واحد مسکن مهر در 4 شهر اطراف تهران واقعشده و در حال حاضر پیمانکاران در این بخش مسکن مهر مشکلی ندارند و با توجه به ضمانتنامههایی که توسط انبوهسازی ارائهشده از مابهالتفاوت استفاده میکنند.

نیاورده متقاضیان!

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: متوسط پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر ۷۵ درصد است اما آورده مردم در حد ۵۰ درصد است که این امر باعث کندی پیشرفت کار میشود. وی تأکید کرد: آورده متقاضیان از پیشرفت پروژهها عقب است.

نریمان با اشاره به اینکه برخی از متقاضیان نسبت به پرداخت آورده خود بیتفاوت هستند و به پیامکها نیز جواب نمیدهند گفت: هنوز برخی از متقاضیان علیرغم اینکه ارزشافزوده خوبی برای واحدهای خود مشاهده میکنند آورده خود را پرداخت نمیکنند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: وقتی هنوز آورده متقاضیان به مرحله پیشرفت فیزیکی مورداشاره نرسیده است چه انتظاری وجود دارند که روند ساختوساز پیشرفت خوبی داشته باشد.وی تأکید کرد: طبق زمانبندی انجامشده تا پایان امسال اکثر واحدهای مسکن مهر شهرهای جدید را تحویل میدهیم و تنها 12 تا 15 درصد واحدها میماند که آن هم در نیمه اول سال 94 تحویل داده میشود.

وی اظهار داشت: اگر میزان وام از 25 میلیون به 30 میلیون تومان افزایش یابد ، پیشرفت فیزیکی طرحهای مسکن مهر تسریع خواهد یافت. نریمان درباره افزایش قیمت مسکن مهر نیز گفت: افزایش قیمتی در مسکن مهر نخواهیم داشت، چراکه دنبال این هستیم تا مبلغ وام را از 25 به 30 میلیون تومان افزایش دهیم.

ملکی کردن واحد ها

مدیرعامل شرکت عمران در بحث تبدیل مسکن مهر 99 ساله به خودمالکی گفت: باید ساکنان یک بلوک با هم درخواست کتبی کنند و متقاضیان باید هماهنگ باشند.

نریمان تصریح کرد: اصولاً اخذ اجاره 99 ساله با شیوه کنونی نه به مصلحت مردم و نه به مصلحت دولت است و باید دو تا سه برابر اجاره هزینه کنیم تا بتوانیم اجاره را دریافت کنیم.  وی افزود: ملکی کردن واحدها ضرورت دارد و باید هماهنگیهایی با وزیر شود و پس از اخذ مصوبه از دولت این کار را برای متقاضیان انجام دهیم.

مدیرعامل شرکت عمران همچنین در خصوص خریدوفروش مسکن مهر گفت: با توجه به اینکه 20 درصد از مسکن مهر در شهرهای جدید است، برای خرید یا فروش واحد باید 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد، ضمن آنکه بانک عامل (مسکن) و شرکت عمران شهرهای جدید حتماً در جریان این مسئله باشند.

نریمان تأکید کرد: در شیوهنامه خریدوفروش مسکن مهر شیوههای خاصی هم برای واجدین شرایط مشخصشده که اگر خریدار واجدالشرایط مسکن نباشد و از وام چهاردرصدی استفاده نکند، شرایط وام تغییر میکند.

وی با بیان اینکه  متأسفانه برخی خارج از اطلاع شرکت به معامله مسکن مهر اقدام میکنند و احتمال کلاهبرداری است، تصریح کرد: انتقالات مسکن مهر باید با هماهنگی شرکت عمران شهرهای جدید انجام شود.