هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تأکید ویژه وزیر کشور بر انبوه سازان

گروه گزارش: در ادامه رایزنیهای هیئترئیسه کانون سراسری انبوهسازان مسکن برای حل مشکلات و رفع موانع فعالیت، دو تن از اعضای هیئترئیسه این کانون طی نشستی با وزیر کشور به بیان مسائل و مشکلات فعالان صنعت ساختمان کشور پرداختند.

به گزارش پیام ساختمان جلسهای با  حضور دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکشور  و جمشید برزگر ریاست کانون سراسری و نیز سید محمد مرتضوی خزانهدار کانون در محل ساختمان وزارت کشور برگزار گردید.

رونمایی از مشکلات

در بخش نخست این جلسه، رئیس و نیز خزانهدار کانون سراسری انبوهسازان مسکن در خصوص موارد مختلف و مشکلات صنعت ساختوساز در حوزههای مختلف به شرح مطالبی پرداختند:

در خصوص موضوع پرداختهای انبوهسازان به بیمه تأمین اجتماعی اشاره گردید که اولاً مبالغ پرداختی بسیار فراتر از بودجه در نظر گرفتهشده جهت تأمین و پوشش کارگران ساختمانی میباشد و ثانیاً در قبال پرداختهای فوقالذکر تاکنون هیچگونه خدماتی ارائه نگردیده است؛ علاوه بر آن ،ساختوساز عمدتاً در مدتزمان 2 تا 4 سال حسب اندازه و ظرفیت پروژهها صورت پذیرفته و لزوم تقسیط پرداختهای فوقالذکر نیز ضروری و غیرقابلاجتناب است. ثالثاً پرداختهای فوقالذکر در بسیاری از شهرهای کوچک و مناطق کم برخوردار شهرهای متوسط غالباً بیش از هزینه پرداختی بابت عوارض و تراکم شهرداری بوده که عملاً انگیزه ورود انبوهسازان به این مناطق را کاهش داده و منجر به عدم ساختوساز در این مناطق میگردد.

به وضع قوانین جدید مالیاتی که در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری و تصویب است و مشکلاتی که برای صنعت ساختمان پدید میآید اشاره و درخواست شد تا معافیتهای پیشبینیشده در قانون قبلی کماکان به قوت خود باقیمانده و با توجه به پرداخت 8 درصد مالیات بر ارزشافزوده توسط سازندگان، از وضع هر نوع مبالغ دیگر که یقیناً در بالا رفتن هزینه تمامشده مسکن تأثیر بسزایی خواهد داشت خودداری گردد.

اشاره گردید که شهرداریها در غالب شهرها علیالخصوص شهرهای بزرگ بدون توجه به وجود رکود سنگین مبادرت به وضع تعرفههای جدید با افزایش ضرایب نمودهاند، این در حالی است که قیمتهای منطقهای نیز سالیانه مشمول افزایش قابلتوجهی میشود.

درخصوص حاشیهنشینی در شهرها و عدم تحرک و ساختوساز در بافتهای فرسوده به راهکارهای پیشنهادشده از جمله افزایش تسهیلات بانکی، لزوم کسب مجوز جهت انبوهسازان در ارتباط با انتشار اوراق مشارکت و تسهیل در صدور مجوزهای مربوط و ارائه تخفیفات و تشریفات ویژه دراینارتباط اشاره گردید.

جهت بهرهگیری از نقطه نظرات و پیشنهادات کارشناسی انجمنهای صنفی انبوهسازان در استانهای مختلف به لزوم مشارکت بیشتر نمایندگان استانها در جلسات شورای مسکن در راستای توسعه و ایجاد رونق نسبی در آنها اشاره شد. ضمناً تأکید شد که جلسات بهصورت ماهیانه و با حضور مقامات ارشد هر استان و بهرهگیری بیشتر از نظرات و پیشنهادات کارشناسان متعهد و مجرب انجمنهای انبوهسازان برگزار گردد.

در ادامه به مشکلات موجود در حوزه نظاممهندسی ازجمله عدم حضور مهندسان ناظر و مجری در پروژههای انبوهسازی و پرداخت مبالغ هنگفت از سوی انبوهسازان بدون دریافت خدمات مناسب، همچنین پرداخت مبالغ نقدی به این سازمان در قبال دریافت احتمالی این خدمات در بازههای زمانی طولانیمدت اشاره و درخواست گردید تا در این حوزه بازنگری اساسی معمول گردد.

در پایان جهت ایجاد رونق در صنعت ساختوساز درخواست گردید تا همانند توجه ویژهای که دولت به بخش صنایع و تولیدی دارد، اجازه و امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش مسکن نیز فراهم آید.

انبوهسازان طرح جامع بدهند

در ادامه این نشست وزیر کشور ضمن اظهار خوشحالی و خوشوقتی از برگزاری این جلسه بر لزوم بهکارگیری روشهای لازم جهت رفع مشکلات صنعت ساختوساز و توجه به اشتغالزایی و تأثیر فراوان رونق مسکن در کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی تأکید نمود.

عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: با توجه به وضعیت فعلی و رکود حاکم بر این صنعت لازم است انبوهسازان نسبت به ارائه طرح جامعی که در آن راهکارهای بازگشت رونق به این صنعت را فراهم آورد، اقدام نمایند.

دکتر رحمانی فضلی، همچنین اعلام آمادگی نمود تا در صورت تسلیم طرح مربوطه به ایشان موارد را در هیئت دولت جهت تصویب و ایجاد زمینه برای مساعدتهای لازم فراهم آورند.

وی تأکید کرد با عنایت به وضعیت و شرایط موجود اقتصادی کشور تأمین منابع مالی بر عهده انبوهسازان بوده و دولت میتواند در ارائه و صدور مجوز جهت انتشار اوراق مشارکت و همچنین ارائه بستههای تشویقی مناسب و اعمال تخفیفهای ویژه در زمینه صدور مجوزها و افزایش تراکم در زمینها و پروژههای مستعد اقدام نماید.

وزیر کشور همچنین بر لزوم مشارکت بیشتر انبوهسازان در نوسازی بافتهای فرسوده شهری و حاشیهنشینی شهرها تأکید ویژه نمود.

در پایان جلسه مقرر گردید تا ادامه مذاکرات با حضور مهندس خنداندل، معاون عمرانی وزارت کشور صورت گرفته و نتایج جلسات منعقده جهت اطلاع و تصمیمات مقتضی به وزیر کشور اعلام گردد.