هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساخت و ساز صنعتي در خراسان

گروه گزارش: مدیریت اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی یکی از نخستین تغییرات استان پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بود؛ امری که بازگوکننده جایگاه این مجموعه در منظومه برنامههای اقتصادی و اجتماعی دولت یازدهم است. گواه این مدعا نیز انتخاب فردی متخصص برای این پست است. محمدرضا اخوان عبداللهيان، مديركل راه و شهرسازي خراسان رضوي در دولت تدبیر و امید، فارغالتحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران و داراي 18 سال سابقه كار در پستهاي مختلف كارشناسي ساختمان، كنترل اجراي ساختمان و رياست سازمان نظاممهندسی ساختمان و گروه اجرايي و مديريت امور اجرايي ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی و مديريت مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازی استان است. دقایقی با مهندس اخوان عبداللهيان همکلام شدیم و درباره وضعیت ساختمانسازی در استان پرسیدیم.

پیام ساختمان: وضعیت کنونی ساختمانسازی در خراسان رضوی بر اساس دو فاکتور عمر مفید بنا و رعایت اصول استاندارد ساختمانسازی چگونه است؟

ساختمانسازی در استان خراسان رضوي خصوصاً در مركز استان طي سالهاي اخير از رشد چشمگيري برخوردار بوده است، محدوديت منابع و افزايش هزينه نهادهاي اوليه ساختمانسازي، تغيير رويكرد و نگاه سازندگان مسكن و ساختمان را در عرصه ساختوساز به دنبال داشته است. رهاورد اين تغيير را ميتوان در ساختوسازهای جديد بهوضوح مشاهده نمود. بلندمرتبهسازی، استفاده از روشهاي نوين ساخت، استفاده از مصالح نوين مقاوم در مقابل زلزله، افزايش رعايت اصول فني و استاندارد با بهکارگیری نيروهاي ورزيده، ماهر و تخصصي در اين حوزه، افزايش ايمني، آسايش، صرفهجويي در انرژي و مصالح و افزايش عمر مفيد بنا را به دنبال داشته است.

پیام ساختمان: فناوریهای نوین ساختمانی چه جایگاهی در بهبود ساختمانسازی در استان خراسان رضوی دارد؟

اينكه طي سالهاي اخير بيش از نيمي از ساختوسازهای انجامشده و يا در دستساخت در خراسان رضوي خصوصاً در حوزه مسكن مهر بهصورت صنعتي و يا نیمهصنعتی و با استفاده از تکنولوژیهای نوين به اجرا در آمده ،گواه روشني برخاستگاه ويژه فناوریهای نوين در صنعت ساختمان هست. هدف متخصصان و توليدكنندگان فناوریهای نوين، پاسخگويي به نيازهاي روزافزون و گسترده بخشهاي مختلف حوزه ساخت در زمينه بهبود جريان ساختوساز مسكن و ساختمان است. پاسخ مثبت بازار مسكن به عرضه فناوريهاي تولیدشده نتيجه شناخت درست نيازها و استفاده صحيح و اصولي در توليد ميباشد. اين روند بيشك بهبود كمي و كيفي ساختوساز مسكن و ساختمان خراسان رضوي را به دنبال داشته است.

پیام ساختمان: چه برنامههایی برای جلوگیری از هدر رفت انرژی در ساختمانهای در حال ساخت دارید؟

اصولاً براي جلوگيري از هدر رفت انرژي در ساختمان شناخت انرژيهاي توليدي و تعيين نقاط ضعف و بحراني در اتلاف انرژي در ساختمان از اهميت ويژهاي برخوردار است. بدين منظور طي سالهاي اخير تحقيقات گستردهاي در اين حوزه از سوي مراجع علمي و پژوهشي بهعملآمده که مطالعات مذكور توليد مصالح مقاوم با تبادل حرارتي پائين و جاذب انرژي را به دنبال داشته است. ازجمله ميتوان توليد پنجرههای یوپیویسی با شيشههاي دو جداره، ديوارهاي حائل مجهز به عايقهاي حرارتي، مصالح نوين با تبادل حرارتي پائين و ... را نام برد. قطعاً استفاده از مصالح مذكور ميتواند در كاهش هدر رفت انرژي در ساختمان جایگاه بالایی داشته باشد.

پیام ساختمان: برنامه شما برای جلوگیری از دخالت افراد غیرمتخصص در ساختمانسازی چیست؟

مهمترین برنامه اداره کل در این راستا آموزش و ترويج مقررات ملي و تدوين دستورالعملهای باز دارنده در رابطه با ممانعت از حضور افراد غیرمتخصص است. با هماهنگي و همكاري همه نهادهاي مسئول و گسترش دامنه آموزشهاي تخصصي در حوزههای مختلف مرتبط با فناوریهای نوين در سطح آموزش عالي و متوسطه بهمنظور افزايش نيروي متخصص زمينه جلوگیری از حضور افراد نيمه متخصص را میتوان فراهم ساخت.

پیام ساختمان: جایگاه فناوریهای نوین ساختمان خاصه فناوریهای گرمایشی و سرمایشی را در بهبود معماری شهری چگونه ارزیابی میکنید؟

ارزيابي فناوریهای نوين بهكار رفته در ساختمانهاي شهري، خصوصاً مصالح بهکاررفته در نماهاي شهري بهراحتی ميسر نيست. بسياري از مصالح نوين بهکاررفته در نماهاي شهري غلط و صرفاً به جهت زيرسازي نماها مورداستفاده قرارگرفته است، توجه به خاصيت و قابليت هر يك از اين فناوريها در كنار شاخصهاي زیباشناختی بسيار مهم است. استفاده از مصالح نوين در بخش گرمايش و سرمايش به لحاظ شرايط ويژهاي كه تكنولوژي هاي جديد دارا ميباشند در كاهش آلودگي هاي زیستمحیطی، زيبايي بناها، استفاده بهينه از فضاهاي شهري و كاهش مصرف انرژي و ايجاد آسايش بيشتر بسيار مؤثر است اما در برخي موارد نيز به لحاظ استفاده نامناسب نابهنجاريهايي را به دنبال داشته است كه همكاري تمامي گروههاي مؤثر در اين زمينه ميتواند راهگشا باشد. درمجموع بهدور از برخي نواقص اصل موضوع مناسب ارزيابي ميگردد.

پیام ساختمان: چه برنامهای برای هماهنگ کردن شهرداری ها با مقررات ملی ساختمان دارید؟

رعايت مقررات ملي ساختمان وفق قانون نظاممهندسی و كنترل ساختمان براي همه دستاندرکاران صنعت ساختمان اعم از بخشهاي دولتي و عمومي و خصوصي الزامي است. به قطع يقين ميتوان گفت بسياري از تخلفات و يا انحرافات ایجادشده در اين مسير ناشي از ناآشنايي و عدم آگاهي از وجود مقررات تدوینشده در اين رابطه ميباشد. به همين دليل نقش آموزش و ترويج مقررات ملي را ميتوان بسيار مهم ارزيابي نمود. به نظرم براي هماهنگ كردن نهادهاي مرتبط خصوصاً شهرداريها برگزاري سمينارهاي توجيهي و دورههاي آموزشي بهصورت مستمر نقش مؤثری خواهد داشت. بدین منظور تلاش ميگردد تا با تنظيم و تدارك برنامههایي شهرداريهای استان را با مقررات ملي ساختمان و قوانين و مقررات شهرسازي بیشازپیش آشنا ساخت وساز و كار مناسب را براي اجراي تمام و كمال مقررات ملي فراهم نمود.