هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تزریق ۷هزارمیلیارد تومان به بخش عمران

جلیل کریمی

دکترمحمدباقر نوبخت،معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور،روز سهشنبه چهاردهم مرداد ماه با حضور در برنامه زنده تلویزیونی از توزیع ۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی،نهایی شدن بسته خروج از رکود،بهبود فضای کسبوکار با حضور بخش خصوصی، رشد اقتصادی کشور،افزایش منابع صندوق توسعه ملی،راهکارهای دولت برای مقابله با کمآبی درکشور،پرداخت بدهی دولت به بانکها و ... خبر داد .

کاهش تورم نقطهای

محمدباقر نوبخت به تشریح سیاستهای دولت برای خروج از رکود و تبیین بسته خروج غیر تورمی از رکود پرداخت و گفت: مصمم هستیم سیاستهای مختلف اقتصادی و پولی و مالی را برای بهبود معیشت و کاهش تورم به کار ببندیم که این کار عملی شد. امروز با افتخار میتوانیم بگوییم که تورم نقطهای از 44 درصد سال گذشته به حدود 14 درصد در سال جاری رسیده و یکی از وعدههای جدی دولت آن است که رشد اقتصادی کشور به صفر و یا مثبت برسد.

دکتر نوبخت، درباره رئوس مهم و اساسی بسته خروج غیرتورمی از رکود گفت: دو مشکل اساسی در اقتصادمان در سال گذشته محسوس بود که برای رفع آن همه تلاشهای خود را بسیج کردیم. اولی بحث تورم بود که نرخ فزاینده آن مهار شد و توانستیم امروز به اعدادی برسانیم که نسبت به گذشته بهتر است اما بههیچوجه راضیکننده نیست. وی درباره رکود نیز گفت: امروز ظرفیتهای تولید کشور بهطور کامل فعال نیست. دلیل اول آن این است که منابع لازم در اختیار تولیدکنندگان نیست و دلیل دیگر اینکه تقاضای مطلوب در بازار وجود ندارد.

ضرورت شناسایی واحدهای پیشران

معاون رئیسجمهور گفت: اساساً فضای کسبوکار را باید آماده کنیم تا بخش غیردولتی ترغیب شود که منابع خود را وارد چرخه کسبوکار نماید تا امر تولید به انجام برسد. وی افزود:در امر سرمایهگذاری و اینکه بخش پیشران چه باشد نیز باید تأکید کنیم که شناسایی این واحدهای پیشران بسیار مهم است. وی خاطرنشان کرد: برای خروج از رکود باید سیاستهای انبساطی داشته و پول تزریق کنیم ولی وقتی جامعه در وضعیت تورم است، نمیتوان پول تزریق کرد. نوبخت ادامه داد: آنجا که اولویت دارد بخشهای پیشران ماست که بقیه بخشها را دنبال خود میکشاند و ما این مجموعه را بهصورت بسته سیاستی تقسیم کردهایم.

 نهایی شدن لایحه خروج از رکود

معاون رئیسجمهور گفت: لایحه رکودزدایی را تکمیل کردهایم تا بعد از تعطیلات نمایندگان آن را به مجلس ارائه نماییم. وی افزود: دو لایحه آماده کردهایم که با قید فوریت تقدیم مجلس میشود.. نوبخت با بیان اینکه هنوز مشخص نیست این دو لایحه را همزمان یا بهصورت جداگانه تحویل دهیم، افزود: همینجا پیشاپیش از مجلس تشکر میکنم. ما چالشی در این زمینه با مجلس نداریم. چراکه مجلس هم مانند دولت نگران وضعیت اقتصادی کشور است و علاقهمنداست که مشکلات اقتصادی کشور با تکیه بر توان داخلی حل شود. نوبخت ادامه داد: پیشبینی میشود نمایندگان محترم و فهیم درباره هر دو لایحه به ما کمک کنند و در کوتاهترین زمان به تصویب برسانند تا در زمان کوتاهی شاهد خروج از رکود باشیم.

دکتر نوبخت اظهار داشت: امسال قول میدهیم که علاوه بر ارائه بودجه در زمان خود به مجلس، نظام بودجهریزی را هم اصلاح کنیم.

41 هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی

معاون رئیسجمهور با  اشاره به اینکه دولت 41 هزار میلیارد تومان در سال جاری برای طرحهای عمرانی هزینه خواهد کرد، گفت: بیش از 23 هزار میلیارد تومان در سال گذشته به پیمانکاران از سوی دولت پرداخت شد. بهعنوانمثال فقط در 28 اسفند 92 حدود 4 هزار میلیارد تومان به این بخش پرداخت کردیم. دکتر نوبخت با بیان اینکه در فروردین و اردیبهشتماه سال جاری 10 هزار میلیارد تومان به بخشهای عمرانی تزریقشده است، عنوان کرد: از این 41 هزار میلیارد تومان 10 هزار میلیارد تومان توزیعشده و بنا شده امروز و فردا 7 هزار میلیارد تومان دیگر نیز توزیع شود که با احتساب این رقم، تا هفته آینده دولت بیش از 17 هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی پول توزیع کرده است.

10 درصد منابع صندوق توسعه برای صنایع خصوصی

معاون رئیسجمهور گفت: در بسته خروج از رکود به مسائل صنعت و معدن بهصورت ویژه توجه شده است.وی همچنین با بیان اینکه امسال درصد ورود به صندوق توسعه ملی نسبت به گذشته 3 درصد افزایشیافته و 3 درصد پول فروش نفت را به بخش خصوصی برای صنعت و معدن دادهایم، افزود: 10 درصد از منابع صندوق صرفاً برای فعال کردن بخشهای صنعتی در دست بخش خصوصی اختصاصیافته است.