هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تهدید تغییر کاربری 600 هکتار اراضی کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: سالانه بیش از 600 هکتار از اراضی کشاورزی کشور در معرض تهدید و تغییر کاربری است. عباس رجایی افزود : هماینک 18 هزار هکتار عرصه مستعد کشت در کشور وجود دارد که تغییر کاربری هرروز آن را کوچکتر میکند.

وی بیان کرد: بر اساس هدفگذاری کشور تا افق سال 1404 تولید محصولات کشاورزی باید به 300 میلیون تن برسد و این در شرایطی است که عرصههای مستعد کشت کشور هرروز با سایه شوم تغییر کاربری در حال کم شدن است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تبدیل باغها و زمینهای کشت به تأسیسات ساختمانی و ابنیه فنی علاوه بر خطر محدودسازی حوزه کشاورزی از نظر تخریب زیستی و دامن زدن به چالشهای محیطی و اکولوژیکی نیز با اهمیت است و باید در سایه تدبیر و قوانین محکم روند افسار گسیخته آن مهار شود.

رجایی عنوان کرد: حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی یکی از دغدغههای جدی مقام معظم رهبری نیز هست و این مهم نیازمند همراهی و مساعدت تمامی بخشها است.

وی ادامه داد: قانون کاربری اراضی باغی و اصلاحیه آن در مجلس هفتم با کمبودها و خلأهایی همراه است که بهمنظور رفع آنها اصلاحیه دوم این قانون در کمیسیون کشاورزی مجلس تدوین و بهزودی در صحن علنی مطرح میشود.رجایی توضیح داد: محور این اصلاحیه بر ملاحظات کلان، برنامههای توسعه و نیازهای زیستمحیطی و غذایی کشور گذاشتهشده و مقررات سختگیرانه ای برای حفظ اراضی مستعد کشت در حاشیه کلانشهرها و سکونتگاه های انسانی در آن دیده شده است.