هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هركس ساز خودش را ميزند

همايش بزرگان راه و ساختمان كشور با حضور جمعي از مسئولان فعالان اين حوزهها در سالن همايشهاي صدا و سيما برگزار شد.

ضوابط خوب؛ كيفيت بد

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان در ابتداي اين همايش محمد حسين ماجدي اردكاني، مدرس دانشگاه و كارشناس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي گفت: يكي از راههايي كه براي توسعه و آباداني كشور بايد ترسيم كنيم، تحقيق و آموزش است و تجربيات تكتك فعالان حوزه راه و ساختمان ميتواند در اين رابطه رهگشا باشد و ما نيازمند كمك و همفكري شما هستيم.

وي افزود: در دنياي امروز هر لحظه بر حجم بناها افزوده ميشود. آمارها نشان ميدهد؛ بيش از 25 درصد جنگلها و زمينهاي مستعد كشاورزي دنيا براي عمران و آباداني خراب شدهاند و اميدواريم كه ما در اين راه با توجه بيشتر، از منابع خداداي بهتر استفاده كنيم.

ماجدي اردكاني با بيان اينكه پيشرفتهاي بسيار زيادي داشته و قدمهاي بزرگي در راه توليد علم برداشتهايم، اما وضيت راضي كننده نيست، خاطرنشان كرد: ما بايد از تقليد كوركورانه الگوهاي غربي اجتناب كرده و الگوهاي ايراني و اسلامي را اشاعه دهيم. 

وي ادامه داد: ساخت و سازهاي كشور ما خالي از آسيب نيست و نيروهاي كار و سرمايه ما در موارد بسياري اتلاف ميشود . همچنين برنامهريزيهاي ما بهصورت يكپارچه نيست و بعضا برنامههاي بلندمدتي كه طراحي ميكنيم، به دليل عدم كار كارشناسي با مشكل مواجه ميشود. ما بايد صنعت ساختمان را در هر سطحي اقتصادي كنيم و اقتصادي كردن آن جز با تلاش تكتك فعالان اين صنعت امكانپذير نيست.

اين استاد دانشگاه در ادامه به طراحي ساختمانها اشاره كرد و گفت: ما با معماري صحيح ميتوانيم 30 درصد پرت مصالح و 70 درصد مصرف انرژي را كاهش دهيم. نبايد تمام اطلاعات قانون شود و سپس از سوي ما مورد استفاده قرار گيرد بلكه ما ميتوانيم در بسياري از زمينهها پيشگام باشيم.

اردكاني گفت: اگر روند تخريب ساختمانهاي ما با طراحيهاي حال حاضر در 20 سال آينده هم ادامه داشته باشد، ما در تهران براي دفع نخاله هاي ساختماني با بحران مواجه ميشويم چراكه ديگر زميني براي دفع نخاله هاي ساختماني نداريم، بنابراين وظيفه ماست كه مبحث بازيافت را هم مورد توجه قرار دهيم.

وي افزود: متأسفانه در واحدهاي توليدي ما كمتر به بحث تحقيق و پژوهش پرداخته ميشود در حالي كه تحقيق و پژوهش باعث سودآوري بيشتر هم ميشود.

كارشناس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با اشاره به تنوع اقليمهاي آب و هوايي و تنوع فرهنگها دركشورمان گفت: متأسفانه توجهي به فرهنگهاي مختلف نداريم ؛ بهطور مثال همان ساختماني كه در آذربايجان ميسازيم، در سيستان هم ميسازيم. واقعيت اين است كه نياز مردم را خوب درك نكردهايم.

ماجدي اردكاني خاطرنشان كرد : ضوابط و مقررات خوبي داريم اما كيفيت ساخت وساز خوب نيست. بخش ساختمان ما با صرف 41 درصد مصرف انرژي كشور، پرمصرفترين بخش به حساب ميآيد در حالي كه ما ميتوانيم با پتانسيل خوبي كه در زمينه انرژي خورشيدي- به واسطه 280روز آفتابي كه در طول سال- داريم، ميزان مصرف انرژي سوختهاي فسيلي را به حداقل برسانيم.

بايد قانون تبديل به وجدان شود

حسن بيادي، سخنگوي شوراي شهر تهران هم با حضور در اين همايش گفت: اگر به دو مقوله با كار كارشناسي وارد شويم، در بحث ساخت وساز بسيار موفق خواهيم بود؛ اين دو مقوله آموزشوپرورش است كه متأسفانه اين دو را مترادف و مساوي هم گرفته و بيشتر در مقوله آموزش كار كرديم و در اين رابطه عمل را كنار گذاشتيم.

وي افزود: با وجود اينكه بهترين مصالح و مهندسي را داريم اما كارها به نحو مطلوبي پيش نميرود؛ واقعيت اين است كه همه ما در اين رابطه مقصر هستيم و تنها ميزان تقصيرات متفاوت است.

بيادي گفت: ديدگاه ما نسبت به انسان عوض شده و همين امر زمينه ساز بسياري از مشكلات است.

سخنگوي شوراي شهر تهران ادامه داد: ما در شهر تهران مصوبات زيادي در مقوله ساخت وساز داشتهايم اما برخي از افراد كه جداي از من و شما نيستند به مصوبات تن نميدهند. بايد دست بهدست هم بدهيم تا قانون تبديل به وجدان شود.

 سخنگوي شوراي شهر تهران اضافه كرد: يكي از اصليترين معضلات ما فقدان مديريت يكپارچه است چراكه الان هركسساز خودش را ميزند.

وي در پايان گفت: روزانه 7 هزار تن در تهران آشغال توليد ميشود و اين اسراف درمديريتهاي ما هم وجود دارد.

سازندگان به اعتماد نفس كافي رسيدهاند

 فريدون پيرلورن، دبير كارگروه فناوري اطلاعات معاونت برنامهريزي و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي نيز با حضور در اين همايش گفت: با شروع طرح مسكن مهر در سال 1386 بسياري از شركتها و انجمنهاي صنفي مرتبط با ساخت وساز به ياري دولت و وزارت راه و شهرسازي شتافتند و امروز مفتخريم كه در حال حاضر شاهد اجراي حدود 414 پروژه مسكن مهر در كشور هستيم.

وي افزود: در سال جاري در شهر جديد پرديس، حدود 80 هزار واحد مسكوني مسكن مهر شروع كرديم كه از اين تعداد 45 هزار واحد آن را انبوهسازان داخلي در دست ساخت دارند.

پيرلورن ادامه داد: قبل از اجراي مسكن مهر بسياري از خدمتگزاران در دولتهاي قبلي، خدمات فراواني در جهت خانهدار كردن اقشار كم درآمد انجام داده بودند كه با شروع مسكن مهر تلاشها افزايش يافت و امروز شاهد فعاليت چند برابري فعالان بخش راه و ساختمان هستيم.

وي اضافه كرد: كساني كه در عرضه مسكن مهر فعاليت كردند، با يك نيت الهي و آن هم داشتن يك سهم كوچك در خانه دار كردن مردمي كه توان خانه دار شدن نداشتند، وارد صحنه شدند.

وي ادامه داد: ما شاهد چندبرابري توليد مسكن در بخش شهري هستيم؛ به گونهاي كه حدود 700 هزار واحد تاكنون به مردم تحويل داده شده و اگر سازمانها و شركت هاي خدمت رسان همكاري لازم را داشته باشند، اميدواريم تا پايان شهريور تمامي واحدها تحويل داده شود.

اين مقام وزارت راه و شهرسازي گفت: نحوه عقد قرارداد و پرداخت صورت وضعيت شركتهاي فعال در مسكن مهر نيز شيوهاي بسيار ساده است وتمام مبالغ هزينههاي پروژه مشاركت انجمنهاي صنفي از جمله انجمن پيمانكاران توسط انجمن انبوهسازان و انجمن توليدكنندگان پيشنهاد ميشود و با يك شرايط بسيار سهل قرارداد بسته شده و در اسرع وقت و حذف بروكراسي اداري، صورت وضعيت پيمانكاران از طريق بانكهاي عامل پرداخت ميشود.

وي خاطرنشان كرد: شركتهاي بزرگ و كوچك ساخت وساز نيز از رهگذر اين طرح عظيم ملي و با استفاده از شيوههاي صنعتي به توانمنديهاي جديدي دست يافتهاند و شاهد هستيم كه با اجراي اين طرح سازندگان به اعتماد به نفس كافي رسيدهاند و درخواستهاي زيادي از كشورهاي مختلف براي صدور خدمات فني و مهندسي داشتهايم.

پيرلورن گفت: اميدواريم شركتهاي خدمات زيربنايي از جمله آب و برق ما را بيشتر همراهي كنند تا واحدهايي كه خيلي وقت است، ساختهايم را تحويل مردم بدهيم.

ايجاد رقابت منفي براي ساخت وساز معني ندارد

مهدي موذن، رئيس نظام كارداني كشور هم به ايراد سخنراني پرداخت و گفت: حدود 80 درصد سرزمين ما در معرض وقوع زلزله با شدت زياد و خيلي زياد قرار دارد . همچنين بافتهاي فرسوده اي داريم كه اصلاً نيازي به زلزله ندارند و بعضا مشاهده شده است كه ارتعاشات عبور يك ماشين سنگين توانسته است يك ساختمان فرسوده را تخريب كند.

وي افزود: با توجه به نياز روزافزون مردم به مسكن، ايجاد رقابت منفي براي ساخت وساز معني ندارد و نبايد بخشهاي مختلف كمكها را از هم دريغ كنند.

وي در ادامه به حضور مجريان ذيصلاح در ساخت وساز اشاره كرد و گفت: براساس بخشنامه وزارت راه و شهرسازي تنها كساني اجازه ساخت وساز دارند كه داراي پروانه اشتغال باشند؛ يعني مهندسان، كاردانهاي فني و معماران تجربي. در حالي كه به هيچوجه اين موضوع رعايت نميشود و هركس كه بخواهد ساخت و ساز مي كند.

موذن گفت: آيا بين سازمان نظام مهندسي ساختمان و نظام كارداني ساختمان كه تمامي نيروهاي دست اندركار ساختمان را شامل ميشود ، وحدت كاري و رويه وجود دارد؟ چرا از كاردانهاي با صلاحيت استفاده نميشود؟چرا فقط فكر ميكنيد ساختمان بايد توسط فردي به نام مهندس ساخته شود؟ ساختمانسازي يك امر گروهي است و اگر در زنجيره ساخت وساز حلقههاي مفقوده داشته باشيم، چگونه انتظار يك ساختمان مطلوب را داريم.

 وي خاطرنشان كرد: آيا افراد پروانهدار در كنار هم هستند يا نه لشگركشي است و هركس قدرت سازماني بيشتر دارد كار را در چنگ خودش ميگيرد؟!

رئيس كانون كاردانهاي كشور اضافه كرد: من مشكل را ميشناسم و پيشنهاد دارم كه اگر براي يك ساختمان ميخواهيم شناسنامه صادر كنيم، بايد كاردانهاي فني را به عنوان بخشي از نيروي انساني ماهر در ساخت وساز ببنيم، درغير اين صورت به دليل ضعف نظارت ناشي از فقدان كاردانهاي فني ساختمان شناسنامه فني ساختمان دردي دوا نميكند.

وي افزود: بنده به جناب آقاي قاليباف، شهردار تهران نامه نوشتم ؛ حالا كه قرار است از ابتداي سال 92 شناسنامه فني ساختمان اجرا شود، وضعيت چه تفاوني نسبت به گذشته كرده است كه دستور توقف صدور شناسنامه فني را داديد؟! در گذشته اعتراض به نحوه نظارت بود و معتقد بوديد كه ساختمان سالم ساخته نميشود. حالا ميخواهم بدانم چه اتفاق مباركي افتاده است؟! بايد يك دليل منطقي بين اين دو تصميم وجود داشته باشد.

موذن اضافه كرد: اگر ميخواهيم شناسنامه با هويت و اصولي صادر كنيم، بايد تمام مندرجات آن ا از جمله نيروي انساني تعريف داشته باشد و به آنها بها بدهيم. منكر كارهاي علمي و پژوهشي مهندسان نيستيم اما تمام ساختمان بهدست مهندس ساخته نميشود.

نگاه انسان مدار يكي از اصول طراحي است

محمد جواد شوشتري، مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران نيز در اين همايش گفت: بحث ساخت وساز و انبوهسازي به دليل رعايت مسائل اقتصادي و صرفه جويي، به طورطبيعي سازندگان را از توجه به نماي ساختمان باز ميدارد و ما ساختمانها را براي انسانها ميسازيم و بايد طوري طراحي كنيم كه هويت انسانها حفظ شود چراكه نگاه انسان مدار يكي از اصول طراحي است.

وي ادامه دارد: متأسفانه به دليل سرعت كار و مسائل اقتصادي در انبوهسازي، نكاتي كه ضروري است مورد توجه قرار نميگيرد؛ البته سازندگان بهطور قطع اجرا كنندگان نقشه هستند اما قطعاً بهترين مشاوران براي طراحان هستند.

وي اضافه كرد: ما بسياري از نگاههاي سنتي در ساختو سازهاي جديد را از دست دادهايم. الان بالكن ساختمان ها تبديل به انباري شدهاند درحالي كه در گذشته فضايي براي استراحت و زيبايي ساختمان بودند.

مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري تهران خاطرنشان كرد: مسئله نورپردازي ميتواند شب زيبايي براي ساختمانها به همراه داشته باشد؛ چقدر در ساختمان نقشههاي نورپردازي مورد توجه قرار ميگيرد؟! يا بهطور مثال فضاهاي عمومي ساختمانها و انبوهسازيها كجاست؟! ما در بسياري از اوقات شاهديم كه اين موضوع در طراحيها ميآيد ولي در اجرا ناديده انگاشته ميشود.

وي افزود: ما در بحث مبلمان شهري با مشكل مواجه هستيم؛ در طول 5/2 سال حدود 120 جلد كتاب تهيه كرديم و در اختيار شهرداريهاي سراسر كشور گذاشتيم اما تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله داريم.

شوشتري خاطرنشان كرد: با كمك سازمان نوسازي شهرداري تهران بحث منظر شهري در بافت فرسوده را از طريق كارگروهي پيگيري  مي كنيم تا ساختمانهاي نوساز از يك فضاي عمومي برخوردار باشد.

لازم به ذكر است در پايان اين همايش از بزرگان راه و ساختمان تجليل شد.