هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هم‌اندیشی روسای نظام‌مهندسی استان خراسان رضوی و همدان

روسای سازمان نظاممهندسی ساختمان استان خراسان رضوی و همدان به گفتوگو و هماندیشی نشستند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظاممهندسی ساختمان استان همدان، مهندس محمدرضا رییسی در این دیدار اظهار کرد: در اجرای برنامه ها باید عدالت و شایستهسالاری مد نظر قرار گیرد.

وی تأکید کرد: استفاده از توانایی همه اعضای سازمان نظاممهندسی باید در دستور کار قرار گیرد، زیرا هر فرد ظرفیت و پتانسیل ویژهای داشته و با تجمیع این پتانسیلها میتوان به موفقیت دستیافت.

رئیس نظاممهندسی خراسان رضوی در خصوص انجام طرح "ارجاع کار نظارت از طریق سازمان" و نحوه آن اظهار کرد: برخی از مهندسین عضو سازمان موافق و برخی دیگر مخالف اجرای این طرح هستند، بنابراین باید با برگزاری نشستهای مختلف و آسیبشناسی اجرا یا عدم اجرای ارجاع کار، به تصمیمی واحد برسیم.

رییسی افزود: نظاممهندسی استانها باید در این خصوص همفکری کرده، کموکاستیهای طرح را بسنجند.

رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان استان همدان نیز در این دیدار اظهار کرد: مجریان ذیصلاح هماکنون در قالب پیمان مدیریت فعالیت میکنند و درصدد هستیم آنها به سمت اجرا بروند.

مهندس امیر متینی فرد افزود: اجرای طرح "ارجاع کار" از پدیده امضاء فروشی جلوگیری کرده و دست واسطهها قطع خواهد شد.

وی با بیان اینکه کمیته مجریان ذیصلاح در سطح استان همدان فعال است، گفت: این کمیته بر نحوه اجرای پروژهها نظارت داشته و آن را کنترل میکند که این امر میزان رضایت شهروندان را افزایش میدهد.

متینی فرد نیز بر انجام جلسات همفکری برای آسیب شناسی و اجرای درست طرح ارجاع کار تأکید کرد.

گفتنی است این دیدار به مناسبت سفر مهندس رییسی، رئیس نظاممهندسی مشهد به همدان برای بازدید از پروژه راهآهن تهران- همدان- سنندج بهعنوان مدیرعامل آستان قدس رضوی انجام گرفت. در ضمن بنا به پیشنهاد ایشان قرار شد جلسات کارشناسی کمیتههای مجریان ذیصلاح و کمیته ارجاع کار به میزبانی سازمان نظاممهندسی ساختمان استان خراسان رضوی برگزار شود.