هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دولت وبخش خصوصی مکمل هم هستند

دکتر حسن گلمرادی استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با پیام ساختمان در رابطه با ورود دولت به بخش مسکن گفت:دولت نباید از بخش مسکن بهطور کامل خود را کنار بکشد و صرفاً تماشاچی ماجرا باشد، زیرا تجربه کشورهای موفق نشانگر این است که دولتها در بخش مسکن اینگونه عمل نمیکنند.

وی ادامه داد: با این طرح هم که تمام فعالیتهای ساختوساز دولتی شود و ناکارآمدیهای بخش دولتی به این بخش هم سرایت کند نیز مخالف هستم، بنابراین دولت و بخش خصوصی باید در تولید مسکن و ساختوساز مکمل هم باشند نه جانشین، تا وضعیت بخش مسکن را سروسامان بخشند.

گلمرادی افزود: در شرایطی که بخش خصوصی نمیتواند مسکن مناسب و ارزانقیمت را برای اقشار مختلف جامعه تولید کند و بعضاً این کالای مهم و حیاتی را به دلیل سودجویی و بورسبازی از دسترس خانوارها خارج میسازد، دولت باید قصور بخش خصوصی را با سیاستهای مناسب و حتی تولید مسکن ارزانقیمت جبران کند زیرا هدف از تولید مسکن افزایش رفاه است.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: به نظر میرسد که در شرایط کنونی دولت در قبال تهیه مسکن برای اقشار مختلف جامعه احساس مسئولیت چندانی ندارد؛ این در حالی است که کالای مسکن یکی از مهمترین نیازهای جامعه بوده که در قانون اساسی نیز به آن اشارهشده است. وی با خاطرنشان کردن این نکته که در اصل 33 قانون اساسی در خصوص مسکن آمده است؛ داشتن مسکن متناسب، حق هر فرد و خانوادهای است، گفت:دولت باید با رعایت اولویت برای آنان که نیازمندتر هستند، بالأخص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند و همچنین در اصل 3 قانون اساسی نیز به وظیفه دولت در رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههایی چون تغذیه، مسکن و دیگر موارد اشارهشده است.