هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سیاست‌های خروج از رکود تجدیدنظر شود

کارشناس اقتصاد مسکن با تأکید بر اینکه برای رونق اقتصادی باید در بخش مسکن تقاضای مؤثر تقویت شود، گفت: برای کمک به خروج از رکود اقتصادی سیاستهای مالی دولت باید انبساطی باشد نه انقباضی.

محمود جهانی اظهار کرد: بخش مسکن میتواند نقش زیادی در خروج اقتصاد از رکود ایفا کند، با توجه به ضریب فزاینده در تولید و سرمایهگذاری و ارتباط پسین و پیشین با سایر بخشهای اقتصادی، مسکن تأثیر قابلتوجهی در خروج اقتصاد از رکود دارد. وی با تأکید بر اینکه از مسکن بهعنوان موتور محرک اقتصاد کشور یاد میشود، تصریح کرد: غالباً دولتها از طرحهای مسکن برای دورههای رکود و رونق استفاده میکنند، بهعبارتدیگر یک سری طرحهای مسکنسازی را اجرا میکنند که باعث ایجاد رونق میشود.

جهانی ادامه داد: در مواقعی نیز با توجه به رونق بازار مسکن از بیم تورم معمولاً یک سری طرحها را تعطیل کرده یا از دستور کار خارج میکنند تا تورم مقداری کنترل شود.

جهانی با اشاره به اینکه به خاطر تورم سیاستهای پولی دولت انقباضی است، بیان کرد: این یک سیاست درست است، اما باید توجه داشت که بهطور همزمان با رکود اقتصاد مواجه هستیم. ازاینرو در دوره رکود همراه با تورم باید سیاستهای مالی دولت انبساطی باشد. وی ادامه داد: درمجموع باید سیاستهای پولی دولت انقباضی و سیاستهای مالی انبساطی شود تا به این وسیله راه تولید هموار شود.

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه تا این برهه از زمان شاهد این بودهایم که سیاستهای مالی دولت جهتگیری مناسب و درستی نداشته است، خاطرنشان کرد: با آنکه سیاستهای پولی دولت انقباضی بوده، اما به دلیل ترس از تورم سیاستهای مالی نیز انقباضی است و این مسئله باعث عمیقتر یا طولانیتر شدن دوران رکود میشود. جهانی تأکید کرد: بهزعم بنده باید سیاستهای بسته خروج از رکود دولت مورد تجدیدنظر اساسی قرار بگیرد -که احتمالاً نیز اینگونه خواهد شد- تا مقداری هراس از تورم تعدیل شود.

وی با بیان اینکه در سیاستهای مالی، دولت باید توجه زیادی به یک سری برنامه ازجمله اخذ مالیاتها داشته باشد، تصریح کرد: در سیاستهای پولی نیز دولت باید تا جایی که میتواند تولید را تشویق کند. از دولت انتظار نمیرود که به ساختوساز مسکن ورود مستقیم داشته باشد یا اینکه طرحی مانند مسکن مهر را اجرا کند.