هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تنها بانک‌ها به اهداف خود رسیدند

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این مطلب که آخوندی با وجود تجربیات فراوان در امر مسکنسازی ،تاکنون بههیچعنوان موفق نبوده است، به پیام ساختمان گفت: آخوندی و همراهانش نتوانستهاند برنامه جامع و قابلاجرا درزمینه مسکن ارائه دهند.

 نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در این اوضاع بازار مسکن تنها بانکها توانستند به هدف اصلی خود یعنی کسب سود بیشتر برسند و عملاً خانهدار کردن مردم از هیچ اهمیتی برخوردار نیست .

محمدحسین فرهنگی تصریح کرد: در قانون اساسی صراحتاً به موضوع خانهدار کردن مردم اشارهشده که البته اگر نمایندگان بخواهند از طریق ارائه طرح این موضوع را پیگیری کنند احتمالاً شورای نگهبان به دلیل مسائل قانونی طرح مذکور را رد میکند بنابراین مطلوب است که دولت به این موضوع رسیدگی کند.

وی در زمینه موضوع اخذ مالیات از خانههای خالی گفت: باید واحدهای مسکونی خالی از سکنه تعیین تکلیف شوند که برای انجام این مهم باید از خانههای خالی مالیات مضاعف اخذ شود.

عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اخذ مالیات از خانههای خالی باعث میشود که محتکران خانههای خالی خود را اجاره دهند که  با انجام این مهم عرضه مسکن در بازار افزایش مییابد.