دپوی 20 تن سیمان تا پایان سال

شمار نشریه : 190

عضو هیئترئیسه مجلس در خصوص وضعیت سیمان کشور به پیام ساختمان گفت: هماکنون در انبارها  14 میلیون تن سیمان دپو شده داریم که این میزان تا آخر سال به20میلیون تن خواهد رسید  و مسئولین برای جبران خسارت تولیدکنندگان باید چارهای بیندیشند.

بهروز نعمتی در خصوص ورود سیمان به بورس کالا،گفت: عرضه سیمان در بورس کالا اقدام بسیار مفیدی است، اما این سؤال مطرح میشود که آیا شرایط برای این اقدام وجود دارد یا خیر، چراکه سیمان یک کالای حجیم بوده و جابهجایی آن دشوار است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: مورد دیگر اینکه هماکنون 14 میلیون تن سیمان مازاد در انبارها وجود دارد و با این شرایط، بورس کالا نمیتواند به تولیدکنندگان سیمان کمک کند. وی تصریح کرد: دپوی این میزان سیمان خطری بزرگ برای صنعت مذکور است و به عقیده بنده، اکنون شرایط برای حضور سیمان در بورس کالا مهیا نیست.

نعمتی با اشاره به اینکه نخستین اقدام برای بهبود این وضعیت تغییر الگوی مصرف سیمان در کشور است ، گفت: در بحث راهسازی باید فعالیتها را بیشتر کنیم و در این زمینه مقررشده که هفتههای  آینده اعضای انجمن صنعت سیمان، جلسهای با وزیر راه و شهرسازی برگزار کنند تا برای کارخانههای سیمان برنامهریزی شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ؛ میزان دپوی سیمان تا پایان سال جاری به 20  میلیون تن خواهدرسید، گفت: دپوی این میزان سیمان یعنی تعطیلی و از مدار خارج شدن 20کارخانه که باید هرچه سریعتر اقدامات حمایتی در این مورد صورت گیرد.

سخنگوی هیئترئیسه مجلس گفت: نباید در بورس کالا تنها تولیدکنندگان متضرر شوند زیرا قیمت محصول در بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود و زمانی که عرضه بیش از تقاضا باشد قیمت از نرخ واقعی کمتر میشود و این مورد میتواند ضربه  زیادی به تولیدکنندگان وارد کند .

نماینده مردم اسدآباد در مجلس در رابطه با وضعیت صادرات نیز گفت: قرار بود تا پایان سال 93 سه میلیون تن  سیمان به کشور عراق صادر کنیم  که بعید میدانم این موضوع محقق شود.