هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تهویه در استخرهای سرپوشیده

داوود ایلخانی

 در استخرهای سرپوشیده مقدار قابل توجهی انرژی بهصورت گرماي نهان با بخارآب وارد هوای استخرشده و سپس در سیستم تهویه به خارج، تلف میشود. بخارآب برپاشده افزون بر اتلاف انرژی، به ساختمان نیز آسیب میرساند. برای ايجاد شرايط مناسب افراد مستقر در محوطه استخر و زدودن بو و هواي نامطلوب در محوطه استخر، وجود يک سيستم تهويه دائمي نیاز است. تهويه و گرمايش هواي استخر دو مقولهاي هستند كه بايد بهطور همزمان موردبررسی قرار گیرند. در يك استخر شنا گرمايش هواي تازه حدود 60درصد هزينه پرداختي انرژي را در بردارد.

    در استخرهای سرپوشیده دمای آب استخر 27 و دمای هوای بالای آب استخر دو درجه بالاتر است، در اين وضعيت رطوبت نسبي 70درصد میشود.كاهش دماي هوای خارج موجب چگالش رطوبت روي سطوح سرد و ایجاد خسارت به ساختمان و تجهیزات موجود در محوطه استخر میشود. برای داشتن شرایط مطلوب در داخل استخر سرپوشیده، بايد تعویض هوا صورت گیرد.   

در این مقاله تلاش شده است تا عملکرد دو سیستم تهویه با یونیت کندانس و تهویه با هوای برگشتی و یونیت بازیافت انرژی به اختصار توضیح داده شود.

روش تهویه با یونیت کندانس:

این سیستم شامل اگزوز فن، هواساز، یونیت کندانس، دمپر اگزاست،دمپرهوای تازه و دمپر میانی (بای پس) می باشد.

عملکرد این سیستم برای فصلهای تابستان و زمستان قابل تنظیم است. در تابستان(فصول گرم) هوای مرطوب استخر توسط اگزوز فن تخلیه و از طریق دمپر اگزاست به خارج هدایت میشود.  هوای تازه نیز توسط هواساز به داخل استخر دمیده میشود. زمستان با توجه به برودت هوا تخلیه کامل هوا باعث تحميل بار زيادي بر دستگاههای گرمايشي استخر و اتلاف بسیار زیاد انرژی میشود. ازاینرو در زمستان دمپر اگزاست و دمپر بسته و دمپر میانی(بای پس) باز میشود. در این حالت10درصد از هوای تخلیهشده توسط اگزاست فن از طریق دمپر اگزاست به خارج هدایتشده و الباقی وارد یونیت کندانس میشود.  

 یونیت کندانس شامل چهار بخش كمپرسور، كندانسور، شير انبساط و او اپراتور هست. هواي مرطوب داخل ساختمان با عبور از ميان او اپراتور سرد و بخارآب كندانس ميشود.  هواي رطوبتگيري شده قبل از ورود به كندانسور با  مقدار کمی از هواي بيرون تركيب ميشود. در کویل پیش گرمکن به هوا حرارت داده میشود تا به دمای اولیه بازگردد. و در نهایت هوای گرم و رطوبت گیری شده وارد هواساز شده و به محیط استخر دمیده میشود. این سیستم دارای راندمان بسیار بالایی بوده و کنترل میزان رطوبت و دما  و همچنین امکان تصفیه هوای ورودی از مزایای آن به شمار میرود.

روش تهویه با یونیت بازیافت انرژی:

 هواساز، یونیت بازیافت انرژی (heat recovery) است. در این سیستم هوای مرطوب توسط اگزوزفن تخلیهشده و وارد مبدل صفحهای  میشود، در مبدل صفحهای  هوای گرم در حال تخلیه با هوای تازه تبادل انرژی انجام داده و آن را گرم میکند و نهایتاً به خارج هدایت میشود. هوای تازه نیز پس از عبور از مبدل صفحهای و دریافت انرژی گرمایی وارد هواساز شده و به فضای استخر دمیده میشود. در این سیستم به علت پایین بودن نرخ تعویض هوا(Air Change) همواره نیاز به یک واحد رطوبتگیر مستقل که تنها هوا را سیر کوله مینماید وجود دارد.

 

ارائه دهنده مقاله: گروه مهندسی کارنو

آگهی در صفحه 64