هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جهان در مسیر خورشیدی شدن

گروه تأسیسات: جهان در مسیر خورشیدی شدن گام برمیدارد، انرژیهای تجدیدپذیر مانند "انرژی خورشیدی"، در نیمه نخست سال 2014 سهمی 31 درصدی در تولید برق آلمان داشتهاند. در حقیقت، تولید نیروی خورشیدی، طی نیمه نخست سال جاری میلادی، رشد 28 درصدی را در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته تجربه کرده است.

برای نخستین بار در تاریخ آلمان ( ابریترین کشور در غرب اروپا ) نیروی خورشیدی و دیگر انرژی تجدیدپذیر، بیش از زغالسنگ، انرژی و برق تولید کردهاند. در ماه ژوئن آلمان رکورد خورشیدی جدیدی را ثبت کرده و 50 درصد از کل تقاضای برق برای بخشی از روز را توسط انرژی خورشیدی تامین کرد.

سیرتکاملی مصرف انرژی

در شرایطی که امروزه آلمان وابستگی چشمگیری به انرژی تجدیدپذیر برای مبارزه با گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی دارد، از تکامل انرژی کاملاً استانداردی برخوردار بوده است.  این کشور در قرن هجدهم، برای تأمین انرژی به سوزاندن چوب متکی بود، در قرن نوزدهم به سوزاندن زغالسنگ وابسته شد، در قرن بیستم نفت جایگاه نخست را به خود اختصاص داد، و امروز برق موردنیاز خود را از انرژی خورشیدی و منابع تجدیدپذیر تأمین میکند.

این سیر برای یک کشور توسعهیافته که تحت تأثیر و کنترل منافع مالی بزرگ نفتی قرار ندارد، تکاملی و معمول محسوب میشود. حال تصور کنید چندین کشور در حال توسعه که همچنان به روشهای قرن هجدهمی برای تأمین انرژی "وابسته" هستند، بخواهند بهطور مستقیم وارد حوزه انرژی تجدیدپذیر شوند، چه رخ میدهد؟ این شرایط چگونه مبارزه با گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی را تغییر خواهد داد؟!

این رویداد در مناطق روستایی هند درحال شکلگیری است. نزدیک به 400 میلیون نفر از مردم هند دسترسی به برق نداشته و بخش بزرگ این افراد، ساکنان مناطق روستایی هستند، آنها به شمع، نفت سفید و سوزاندن چوب برای روشنایی منازل و انجام امور اولیه خود مانند پختوپز وابسته هستند. فقدان تولید انرژی قابل اعتماد، دریکی از کشورهای بهسرعت درحال رشد جهان، موجب شده تا "نارندا مودی"، نخستوزیر جدید هند، در اختیار داشتن حداقل یک چراغ در تمامی خانههای این کشور تا سال 2019 با کمک انرژی خورشیدی را هدفگذاری کند. توجه داشته باشید که او نه به دنبال "نفت یا زغالسنگ"، بلکه در پی استفاده از انرژی خورشیدی است.

چالش های موجود بر سر راه مصرف جهانی

گزارش اخیر آژانس بین الملل انرژی نشان داده است که هزینه فراهم کردن دسترسی جهانی به انرژی مدرن (شکلهای تجدیدپذیر انرژی) برای مردم فقیر سراسر جهان، تنها 48 میلیارد دلار در سال است. به اعتقاد "جاستین گای"، مدیر مشارکت برنامه بینالمللی آبوهوا با کلوپ سیرا، هنگامیکه چالشهای مالی پیش روی انرژی خورشیدی و منابع تجدیدپذیر دیگر- مد نظر قرار میگیرد، آنچه که شدیداً موردنیاز است، مؤسسات و نهادهای عمومی برای حضور و فراهم کردن ضمانت وام و دیگر اشکال سرمایه ریسکپذیر بوده که میتواند زمینهساز سرمایهگذاری لازم باشد.

انرژی خورشیدی و دیگر منابع تجدیدپذیر، انرژی امروز و آینده در کشورهای توسعهیافته، و در حال توسعه هستند. بر همین اساس، سرمایهگذاری هرچه بیشتر در این منابع "انرژی پاک و سبز" که نیروی موردنیاز کشورهای جهان در آینده را تأمین خواهند کرد، از اهمیت ویژهای برخوردار است. در حقیقت، سبز شدن و حرکت بهسوی انرژیهای تجدیدپذیر- نه یک انتخاب-بلکه یک واقعیت و ضرورت است. اگر قصد داریم تا نوع بشر و حیات کره زمین را از یک فاجعه آب و هوایی نجات دهیم این تنها انتخاب ما محسوب میشود.