مصرف 9/1 میلیارد لیتر بنزین در ماه رمضان

شمار نشریه : 190

در بازه زمانی ٢٩ روزه ماه رمضان، یک میلیارد و ٨٦١ میلیون و ٣٠٠ هزار لیتر بنزین در کل کشور مصرف شد که در مقایسه با ٢٩ روز قبل از تاریخ یاد شده ( ٨ تیر) ١٩٩ میلیون و ٤٠٠ هزار لیتر کاهش داشته است.

گزارشها نشان ميدهد در بازه زمانی ١٠ خردادماه تا ٧ تیرماه امسال، دو میلیارد و ٦٠ میلیون و ٧٠٠ هزار لیتر بنزین در کشور مصرف شد.

آمارها نشان میدهد میانگین مصرف بنزین در ماه مبارک رمضان (بدون در نظر گرفتن آمار مصرف آخرین روز این ماه) ٦٤ میلیون و ١٧٢ هزار لیتر و میانگین مصرف این فرآورده در ٢٩ روز قبل از ماه مبارک رمضان نیز ٧١ میلیون و ٥٠ هزار لیتر بوده که از کاهش تقریبی ٧ میلیون لیتر در روز مصرف بنزین حکایت دارد.

بیشترین موج مصرف بنزین در بازه زمانی هشتم تیر تا پنجم مردادماه امسال با 9/72 میلیون لیتر به روز پنجشنبه (٢٦ تیرماه) مربوط میشود.