وضیعت قرمز آب در نصف جهان

شمار نشریه : 190

معاون نظارت بر بهرهبرداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تشریح آخرین اقدامهای مقابله با بحران کمآبی در کلانشهرهای ایران، گفت: در زمان حاضر، از نظر تامین آب دو کلانشهر اصفهان و کرمان در وضعیت قرمز و تهران در وضعیت زرد قرار دارند.

دکتر "حمیدرضا تشیعی " اظهار داشت: در اثر تداوم خشکسالی طی 14 سال اخیر و افزایش مصرف آب در بخشهای مختلف، وضعیت منابع آبی کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است و شرکتهای آب و فاضلاب در سالهای اخیر با چالش جدی در تامین آب شرب مواجه شدهاند.

وی افزود: در این راستا دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور طی سه سال گذشته به بررسی وضعیت تأمین و توزیع آب شرب در کشور و احصای مشکلات مربوطه پرداخته است که در پایان سال گذشته و براساس تحلیلهای صورتگرفته، مشخص شد شمار زیادی از شهرهای کشور در تابستان امسال با مشکل تأمین آب مواجه خواهند شد و نکته قابلتوجه در این تحلیل، پیشبینی وقوع تنش آبی در  12 شهر مرکز استان با جمعیتی افزون بر 23 میلیون نفر بود.

تشیعی تصریح کرد: به همین منظور، پیگیری وضعیت این 12 شهر در قالب کمیته پایش وضعیت کلانشهرها در اولویت کاری قرار گرفت و نشستهای ویژهای بهمنظور برنامهریزی جهت گذر از بحران کمآبی تابستان برگزار شد.

بهگفته وی، با وجود فعالیتهای انجامشده هماکنون دو شهر اصفهان و کرمان بهدلیل عدم تکافوی منابع آب، کماکان با مشکل تامین آب و وضعیت قرمز مواجه هستند.

تشیعی با اشاره به وضعیت زرد در سه شهر تهران، شیراز و یزد، افزود: این شهرها درصورت عدم صرفهجویی مشترکان، با مشکل مواجه خواهند شد ضمن آنکه هفت شهر اراک، بندرعباس، قزوین، قم، کرج، مشهد و همدان هماکنون در وضعیت سبز قرار دارند و مشروط به آنکه شرکتهای آب منطقهای، میزان آب تعهدشده در نشستهای کمیته پایش را بهصورت کامل تخصیص دهند، در تابستان سالجاری با مشکلی روبرو نخواهند شد.