چند نفر با " اوراق مسکن " خانه دار شده اند؟

شمار نشریه : 190

تا پیش از ورود اوراق تسهیلات مسکن از سیستم بانکی به بازار فرابورس، متولیان بر این ادعا بودند که واسطهگریهای موجود سبب شده تا نرخ این اوراق دستخوش نوسان و رشد شود و ماحصل آن این شده بود که مردم علاوه بر پرداخت نرخهای مختلف برای این اوراق تسهیلات مسکن در شهرهای مختلف هزینههای مازاد دیگری را نیز باید پرداخت میکردند.در حال حاضر این اوراق در بازار فرابورس دادوستد میشود و طبق اظهارنظر متولیان با قیمت واقعیتری عرضه میگردد اما برخلاف ماههای ابتدایی ورود اوراق به بازار بورس، با نوسانات گستردهای روبهرو بوده است. طوری که از ابتدای تیرماه تاکنون رشد قیمتی قابلتوجهی پیداکرده است. این در حالی است که متولیان بازار مسکن از کاهش معاملات مسکن خبر میدهند و معتقدند بازار مسکن همچنان در رکود قرار دارد.

رشد قیمت ناگهانی این اوراق عاملی بود که موجب شد متولیان بازار سرمایه اقدام به اعمال محدودیت برای عرضه اوراق کنند اما این مهم هم تأثیر چندانی نداشت و هرروز قیمت ها در حال افزایش بود .بانک مسکن طی سهماهه اول سال جاری تعداد ۶۵ هزار و ۸۰۶ فقره تسهیلات به مبلغ بیش از 17/333 میلیارد ریال در قالب مشارکت مدنی، خرید، جعاله، قرضالحسنه و سایر عقود به متقاضیان پرداخت کرده است. طبق آمار ثبتشده این میزان تسهیلات پرداختشده در پایان خردادماه سالجاری نسبت به سهماهه اول سال گذشته معادل 12/5 درصد رشد داشته است.بیشترین میزان تسهیلات پرداختشده در این مدت مربوط به تسهیلات خرید در بخش مسکن و ساختمان با 42/9 درصد سهم از کل تسهیلات میباشد.همچنین گفته میشود که در سهماهه اول سال جاری تعداد ۲۹ هزار و ۳۸۸ فقره تسهیلات فروش اقساطی خرید در بخش مسکن توسط بانک مسکن به متقاضیان پرداختشده که این میزان نسبت به سهماهه اول سال گذشته حدود ۸۷ درصد رشد را نشان میدهد.نوسانات قیمت اوراق مسکن و تاثیر آن بر خانه دار شدن مردم را با کارشناسان در میان گذاشتیم:

سودجویی بانکها و دلالان

محسن کلانی، کارشناس مسکن ، با بیان این مطلب که هیچگاه حق اوراق مسکن در ایران  ادا نشد، به پیام ساختمان گفت: اوراقی که میتوانست نور امید را برای بیخانمانها روشن کند تبدیل به مآمنی امن و آرام برای سودجویی دلالان  شده است . بسیاری از دلالان از وامهای اوراق به سودهای کلان رسیدند اما در حالت کلی حتی 100نفر در کل کشور نتوانستند از طریق این اوراق خانهدار شوند و اگر این مطلب حقیقت ندارد بانک مسکن آماری از این مورد به رسانهها بدهد .

کلانی با ابراز تأسف گفت: این اوراق برای بانکها و دلالان سودآوری خوبی داشته که  دست کشیدن از آن برایشان امکان ندارد .وقتی رسانهها به قیمت اوراق انتقاد میکنند شیرینی این سودآوری زیاد میشود و تنها کسانی که عملاً در فرآیند سودی نمیبرند ، مردم هستند.

عوامل رشد قیمت اوراق

محمدرضا کفاش، مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن در خصوص نوسانات قیمت اوراق تسهیلات مسکن و اینکه آیا سفتهبازی باعث نوسانات قیمت اوراق شده است، به پیام ساختمان گفت: نوسان قیمت این اوراق و حرکت رو به رشد آن به دلیل سفتهبازی نیست .وی افزود: دلیل این مدعا آن است که چندی پیش متولیان سازمان بورس نسبت به اعمال محدودیت برای این اوراق اقدام کردند اما با اعمال محدودیت هم قیمت این اوراق افزایش یافت.

کفاش تصریح کرد: در زمینه عوامل رشد قیمت اوراق تسهیلات مسکن میتوان به این نکته اشاره کرد که تا پیشازاین متقاضیان با این اوراق میتوانستند ۲۵ میلیون تومان وام دریافت کنند اما در حال حاضر این وام به ۴۵ میلیون افزایش پیدا کرده است.

حضور انبوهسازان کمرنگ است

احمدرضا مشهدی ، انبوهساز با بیان این مطلب که افزایش قیمت اوراق خرید مسکن نباید به گردن انبوهسازان بیفتد، به پیام ساختمان گفت: حضور انبوهسازان برای خرید این اوراق بسیار کمرنگ است و دلالان عامل اصلی این افزایش قیمت هستند؛دلالانی که متأسفانه مشخص نیست و برای چه کسی این اوراق را خریداری میکنند.وی افزود: به نظر میرسد عملکرد بانک مرکزی در خصوص عرضه این اوراق مناسب نیست چون اوراقی که میتوانست بدون سفتهبازی و دلالبازی و بدون واسطه در اختیار متقاضیان قرار گیرد در چرخه دلالبازی عرضه میشود .

ترغیب افراد به سپردهگذاری

احسان مرادی، مدیرعامل کارگزاری بانک تجارت در خصوص نوسانات قیمت اوراق خرید مسکن گفت: به نظر میرسد مجموعه عوامل عرضهکننده از افزایش قیمت این اوراق استقبال میکنند و از آنجا که این اوراق ابزاری برای تسهیل منابع است، بنابراین فعالان نظارتی نیز از آن استقبال میکنند.

وی افزود: با توجه به اینکه نرخ سپرده ویژه سرمایهگذاری بین ۸ تا ۱۰ درصد است و افراد به ازای سپردهگذاری در مدت ۶ ماه یک مقدار اوراق میتوانند داشته باشند بنابراین هرچه قیمت اوراق افزایش یابد در مقابل سود ناشی از این سپردهگذاری نیز افزایش مییابد که ماحصل آن ترغیب افراد به سپردهگذاری خواهد  بود.

مدیرعامل کارگزاری بانک تجارت با بیان اینکه رشد تقاضا برای این اوراق ناشی از جو روانی افزایش میزان وام است،گفت: با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته میزان وام مسکن در حال افزایش است و طبیعی است با این افزایش وام، تقاضا برای خرید اوراق نیز افزایش یابد.به گفته وی اعلام نظر متولیان مبنی بر توجه به حوزه مسکن برای خروج از رکود تورمی از دیگر مواردی است که به این موضوع دامن میزند.

چوب اشتباه بانکها را مردم میخورند

اسماعیل جلیلی، درباره افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن به پیام ساختمان  گفت: بخشی از مشکلاتی که در ارائه خدمات بانکی کشور وجود دارد ناشی از نوسان در تصمیمات بانک مرکزی در سالهای اخیر بوده است.

نماینده مردم مسجدسلیمان افزود: باید پذیرفت نظام بانکی سالم نیست و عملاً امکان استفاده از ظرفیت بانکها در حل مشکلات اقتصادی وجود ندارد . وی در تشریح دلایل ناکارایی سیستم بانکی گفت: رویکرد دلالی و رانتخواری در اقتصاد باعث شده سیستم بانکی نتواند مسئولیتهای اصلی خود را انجام دهد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: وظیفه سیستم بانکی کشور کنترل دلالی در بازار اوراق تسهیلات مسکن و همچنین هدفدار کردن پرداخت وام خرید خانه است. به صورتی که این وام به خریدار واقعی مسکن برسد.