ثبات نسبی بازارهای مقاطع جهان

شمار نشریه : 190

اخیراً بازارهای مقاطع در سطح جهان در ثبات بودهاند ولی پیشبینیشده بهبود تقاضا در بازارهای مصرفکننده اصلی که موجودی کمی دارند هفتههای آتی به بازار مقاطع رونق دهد.در حوزه یورو تقاضای مقاطع در ماه آوریل به دلیل برخی تعطیلات رسمی افت داشت. در امریکا اغلب مقاطع بهبود در تقاضا داشتند ولی میلگرد تحت تأثیر مسائل بازار واردات جوی منفی داشت. از طرفی ظاهراً بحران اوکراین بازار مقاطع دنیا را سردرگم کرده و از طرفی بازار سنگآهن و قراضه نیز اثری منفی دارند.عدم تمایل خریداران به برنامهریزی درازمدت موجب شده موجودی مقاطع در بازارها کاهش یابد. ازاینرو هفتههای آتی میتوان به بهبود بازارها امیدوار بود. البته این بهبود فعلاً محدود خواهد بود و شاید تا پایان فصل دوم سال رونق بیشتری داشته باشد.