فولاد

شمار نشریه : 190

طبق گزارشی که 65 کشور دنیا به انجمن جهانی فولاد دادهاند در ماه ژوئن 137 میلیون تن فولاد خام تولیدشده که نسبت به ژوئن سال 2013 معادل 3.1 درصد بهبود داشته و میانگین تولید روزانه نسبت به ماه می سال جاری 0.7 درصد بهبودیافته است. در 6 ماه نخست سال جاری(2014) نیز میزان تولید فولاد خام این کشورها 821 میلیون و 300 هزار تن بود که 2.5 درصد نسبت به نیمه نخست سال گذشته بالا رفته است. نرخ بهرهوری فولادسازان جهان در ماه ژوئن نسبت به ماه می ثابت بوده و 78.3 درصد ثبت شد و نسبت به ژوئن سال قبل تنها 0.1 درصد افت داشت.

بیشترین رشد منطقهای تولید فولاد دنیا در خاورمیانه مشاهده شد که نسبت به ژوئن سال قبل 6.1 درصد بالا رفت. در این گزارش میزان رشد تولید فولاد خام ایران در ماه ژوئن 7.1 درصد، قطر را 34 درصد و عربستان 8.2 درصد اعلام شد. در جدول زیر قیمت انواع بیلت وارداتی و همچنین بیلت داخلی به تفکیک آمده است: