نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پروفیل چوبی

قیمت بسیاری از پروفیلهای چوبی به علت مشکلات واردات ، نوسان قیمتی نسبت به سال 92 داشته است. هماکنون پروفیل چوبی کاج با ضخامت 19 میلیمتر و با عرض 117 در بازار تهران 160هزار تومان عرضه میشود که این قیمت نسبت به سال گذشته از رشد 10 درصدی برخوردار بوده است. اگرچه به نظر میرسید قیمت این کالا با کاهش تقاضا کاهش یابد اما همچنان رو به رشد است؛ رشدی که آنچنان محسوس نیست اما به نظر میرسد با افزایش ساختوساز این روند تغییر آنچنانی نداشته باشد زیرا انبارها مملو از این محصولات هستند.