آیفون

شمار نشریه : 190

زندگی امروزی بهاجبار نیازمند فنآوریهای مدرن است تا زندگی شهری را راحتتر کند. یکی از این ابزارها آیفون است. آیفونها به نسبت تکنولوژیشان قیمتهای متناوبی دارند. در حال حاضر یک آیفون کرهای 300هزار تومان قیمت دارد . هرچند در بازار میتوان آیفونهایی یافت که قیمت آن کمتر از  200 هزارتومان نیز باشد اما تکنولوژی کمتری نیز دارد .