هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

محلول نانو

محلولهای نانو با کاربرد ساختمانی در ابتدای امر توانست متقاضیان خوبی را برای خود جذب کند اما با گذشت زمان این متقاضیان به علت افزایش قیمت این بازار را ترک کردند و تقاضا بهشدت کاهش یافت. اگرچه این محصولات در کشورهای توسعهیافته بازار خوبی دارد اما در ایران بهعنوان کالای لوکس محسوب میشود و سازنده آن را در اولویتهای آخر میگذارد .نبود آگاهی در مورد این محصولات بزرگترین مشکل محسوب میشود البته شرکتهای سازنده تاکنون نتوانستهاند در افزایش آگاهی مردم نقشی ایفا کنند.