سیمان

شمار نشریه : 190

در گروه سیمان به نسبت ماههای قبل با رشد قیمتی روبهرو بودیم. و بدون تردید هر چه قیمت سیمان افزایش یابد میزان صادرات آن کاهش پیدا میکند. به عقیده کارشناسان با سیمان گران نمیتوان با کشورهای صادرکننده سیمان رقابت کرد و صادرات کشورهایی که سیمان ارزانتری دارند افزایش مییابد؛ درنتیجه صادرات سیمان کشور ما افت میکند.این عده معتقدند افزایش قیمت سیمان حتی بهطور چشمگیری به نفع کارخانههای داخلی هم نیست زیرا سال گذشته هزینهها کم و درنتیجه قیمت نیز پایین بود.

  در حال حاضر  هر تن سیمان تیپ 1 تهران 108 هزار تومان و تیپ 5 همین برند 110 هزار تومان در بازار قیمت دارد.سیمانهای فلهای ارزانتر از سیمانهای برزنتی و پاکتی است مثلاً هر تن فله سیمان تیپ 2 جاجرود 92 هزار تومان و هر تن برزنتی سیمان تیپ 2 جاجرود 110 هزار تومان عرضه میشود. درمجموع انواع سیمانها از رشد قیمت قابلتوجهی نسبت به بازار سال 92 برخوردار بوده است. هماکنون هر تن سیمان پوزولانی تهران 86 هزار تومان و هر تن سیمانسفید 189 هزار تومان عرضه میشود .