هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   190   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

داغ ترین اخبار نمایشگاه صنعت ساختمان هر روز در پیام ساختمان

نشست خبری نمایشگاه فرصت های سرمایه گزاری شهرهای جدید

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران از آمادگی برای پذیرش 60 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در 50 هزار هکتار زمین از شهرهای جدید ایران خبر داد و گفت: برای ساخت مسکن زمین را با سرمایهگذاران تهاتر میکنیم.

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، محسن نریمان در نشست خبری، با اشاره به برگزاری نمایشگاه بزرگ فرصتهای سرمایهگذاری در شهرهای جدید ایران در روزهای 19 تا 22 مردادماه سال جاری گفت: مشکل این است که شهرهای جدید از خدمات زیربنایی و روبنایی در استانداردهای بالا بهویژه خدمات رفاهی و شهری و ارتباط سریع با مادر شهرها دور است و برای افراد ایجاد جاذبه اسکان نمیکند.

مهندس نریمان با بیان اینکه از سال گذشته مقدمات نمایشگاه بزرگ فرصتهای سرمایهگذاری در شهرهای جدید ایران آمادهشده است، گفت: در این نمایشگاه ظرفیتهای بالقوه شهرهای جدید ایران به سرمایهگذاران معرفی میشود و تلاش میکنیم امکانات و مدیریت بخش خصوصی را جذب کنیم.

وی تأکید کرد: در ایجاد نسل جدید شهرهای جدید آمادگی داریم همه مجوزهای شهرهای جدید را به بخش خصوصی بدهیم تا شهرکهای مسکونی، آموزشی، پژوهشی، سلامت و علمی ایجاد شود.

نریمان خاطرنشان کرد: 5 تا 20 درصد تخفیف برای تشویق و ترغیب سرمایهگذاران در نظر گرفتهشده و میتوانیم با تصویب مجمع عمومی تخفیفهای بیشتر از 20 درصد برای سرمایهگذاران در نظر بگیریم.

نشریه پیام ساختمان در این نشست خبری حضور یافت و اقدام به پوشش و انعکاس خبری نمود.

نشست خبری چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

دبیر کل اتاق تعاون مرکزی از رشد 60 درصدی شرکتهای خارجی در چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان خبر داد و گفت: سال گذشته 127 شرکت خارجی در نمایشگاه صنعت ساختمان حضور داشتند که امسال این تعداد به 204 شرکت، افزایشیافته است.

به گزارش پیام ساختمان، محمدصادق مفتح در نشست خبری که در محل اتاق تعاون مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: نمایشگاه امسال در حالی کار خود را آغاز میکند که تحول کیفی در برگزاری آن ایجادشده است، بهطوریکه تعداد شرکتهای دانشبنیان در این نمایشگاه رشد 100 درصدی داشتهاند و تعداد آنها به 97 شرکت رسیده است.

وی گفت: درصدد هستیم که بخش تحقیق و توسعه را در بخش ساختمان تقویت کنیم تا ساختمانسازی سنتی و نیمهصنعتی به ساختمانسازی صنعتی تبدیل شود.

مفتح با اشاره به فضای نمایشگاه گفت: به لحاظ فضای نمایشگاه 35 درصد رشد داشتیم که نشان از عرضه بیشتر کالاها در نمایشگاه امسال است.

وی با بیان اینکه، امسال وزارت راه و شهرسازی نزدیکترین وزارتخانه به نمایشگاه صنعت ساختمان در قالب نمایشگاهی با عنوان فرصتهای سرمایه گذاری در شهرهای جدید از 17 شهر کشور در سالن خلیجفارس حضور یافتهاند. پیشبینی میشود استقبال خوبی از سوی سرمایهگذاران داخلی و خارجی از این نمایشگاه شود.

همچنین محمدحسین کلاتهایی، معاون و سرپرست امور نمایشگاهی نیز گفت: برنامهریزیشده است تا در افتتاحیه نمایشگاه امسال، دکتر جهانگیری معاون اول رئیسجمهور، وزیر راه و شهرسازی، وزیر صنعت معدن و تجارت،  و  وزیر کار،رفاه و امور اجتماعی ، به همراه جمعی دیگر از مسئولین کشوری و خارجی حضور یابند.

نشریه پیام ساختمان بهعنوان حامی رسانهای و ناشر انحصاری ویژهنامه روزانه رسمی چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی تهران  در این نشست خبری حضور یافت

نشست خبری کانون سراسری انبوهسازان کشور

رئیس کانون انبوهسازان کشور با گلایه از نگاه بخشی به مسکن در کشور، گفت: برنامه مدون و مصوبی برای بخش مسکن وجود ندارد تا سازندگان و دستگاههای سیاستگذار تکلیف خود را بدانند.

به گزارش پیام ساختمان، جمشید برزگر در نشست خبری با بیان اینکه در صنعت ساختمان بالغبر 5 هزار عضو انبوهساز  فعالیت میکنند، تصریح کرد: این صنعت موتور محرکه اقتصاد کشور است؛ بهطوریکه در حال حاضر، با توجه به رکود موجود، رونق بیجانی که در اقتصاد دیده میشود بستگی به صنعت ساختمان دارد.

برزگر تأکید کرد: با بیتوجهی که در گذشته به این صنعت شده و مطرحشدن طرح مسکن مهر، هیچ نگاهی به سایر بخشها در این صنعت نشده است، درحالیکه این صنعت اکثریت جامعه را تحت پوشش قرار میدهد.

رئیس کانون انبوهسازان کشور با بیان اینکه دولت باید نگاه عمیق و اساسی در حوزه سیاستگذاری و نظارتی به این صنعت داشته باشد، افزود: بارها در جلساتی که با مسئولان داشتیم موارد را بهصورت مکتوب، شفاهی و حضوری به اطلاع رساندهایم که بعضی از آنها تأثیرگذار بوده و بعضی دیگر مدنظر قرار نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در تمام کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه تسهیلاتی که به بخش صنعت ساختمان داده میشود بالغبر 80 درصد قیمت تمامشده ساختمانهاست و در کشورهای همجوار ما به صنعت ساختمان تسهیلات 80 درصدی داده میشود.

برزگر گفت: در کشور ما چیزی بهعنوان تسهیلات مسکن یک سال است که قطعشده و وجود ندارد و بهطورکلی از هشت سال گذشته برای اقشار هدف و اقشار میانی جامعه نتوانستهاند حتی یک ریال به یک موسسه مالی تسهیلات بدهند تا قدرت خرید مردم بالاتر رود.

وی تأکید کرد: در طول یک سال اخیر هیچگونه تسهیلاتی به بخش مسکن پرداختنشده است.

رئیس کانون انبوهسازان کشور با اشاره به اینکه یکی از مشکلات در این بخش عدم اختصاص تسهیلات به دهکهای یک تا هشت جامعه است، ادامه داد: پیشنهاد دادهایم سقف تسهیلات با اقساط بلندمدت و بهرههای پایین برای خریداران مدنظر قرار گیرد.

برزگر خاطرنشان کرد: بارها مکاتباتی با وزارتخانهها داشتهایم اما برخی معتقدند اگر تسهیلات به این بخش اختصاص یابد ایجاد تورم میکند که ما معتقدیم این اتفاق نمیافتد.

رئیس کانون انبوهسازان کشور با اشاره به نحوه پرداخت تسهیلات 35 میلیون تومانی افزود: دریافت این وام برای تولیدکنندگان بهصرفه نیست و میتوان گفت فقط برای خرید مناسب است و تأکید داریم که این میزان باید متناسب با قدرت پرداخت متقاضی و در مناطق مختلف کشور تا سقف 75 درصد قیمت خانه باشد.

نشریه پیام ساختمان بهعنوان حامی رسانهای در این نشست خبری حضور یافت.