هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سیستم الکترونیکی نجات خانه از آتش

دستگاهی جهت اعلام آتشسوزی طراحی شده است که بر روی تلفن ثابت نصب میشود و قادر است از طریق ایمیل کاربر را با خبر کند.

يك شرکت فرانسوی به دنبال پیشبرد تلفنهای ثابت به اتوماسیون خانگی است؛ دستگاهی که این شرکت طراحی کرده است یک تلفن ثابت هشدار دهنده در مواقع آتشسوزی است و متشکل از 3 عنصر شامل آشکارساز دود، جبعبه و یک تلفن است. جعبه مسئول هماهنگی تمام اقدامات است و برای هشدار دادن راه اندازی شده است و به راحتی به WIFI متصل میشود.

هنگامی که آتش رخ میدهد، صدای آژیر دستگاه بلند میشود و از طریق تلفن و سه شماره از پیش تعریف شده به کاربر هشدار میدهد؛ این اتفاق ممکن است در نبود شما پیش آید و یکی از شمارهها میتواند از طریق تلفن به شما ایمیل دهد یا بر روی نرم افزار به کاربر اطلاع دهد. در حال حاضر این دستگاه در سوپر مارکتها به فروش میرسد و بعدها سنسوری مانند نشت آب برای نظارت کاملتر و جهت گسترش به آن اضافه میشود.