نگینی بر انگشتری آذربایجان

شمار نشریه : 158


گروه معماری ودکوراسیون:مقبره سعدالدين محمودبن عبدالكريم بن يحيي از عرفاي بزرگ و مشاهير آذربايجان و صاحب مثنوي معروف «گلشن راز» در باغي موسوم به گلشن راز در شبستر واقع و در جوار مقبره شيخ محمود شبستري آرامگاه استاد او «بهاء الدين يعقوب تبريزي » نيز قرار دارد . اين آرامگاه در اواخر قرون هفتم هـ .ق ساخته شده ولي در زمان قاجاريه توسط حاجي ميرزا آغاسي وزير محمدشاه تجديد عمارت گرديد . در سال 1267 هـ . ق دو قطعه سنگ نبشته مرمر با خط نستعليق برجسته روي قبرها نصب گريده است . سنگ مزار شيخ محمود شبستري سال وفات او را 720 هـ . ق در 33 سالگي ذكر كرده است.

شكل و طراحي مجموعه فوق كه به سبك معماري سنتي ايراني و اسلامي است به شكل يك انگشتري است كه در محل نگين انگشتر، محل دفن شيخ محمود جاي گرفته است.شيخ محمود شبستري يكي از بزرگان ادب و عرفان پارسي در سال هاي پاياني قرن هفتم و اوايل قرن هشتم هجري محسوب مي شود. وي به سال 687 ه.ق بر اثر بيماري در همان شهر درگذشت . در اين ميان گرچه روزگار مجال ديدن بيش از 33بهار را به وي نداد اما وي در همين مدت كوتاه آثاري به جاي گذاشته كه هر يك در عرفان و ادب پارسي جايگاه ويژه يي دارد. آثاري همچون مثنوي سعادت نامه مرآت المحققين ، زمان و مكان ، معراجيه ، شاهنامه ، كنزالحقايق و حق اليقين في معرفه رب العالمين نگاشته هاي وي را شامل مي شوند.