هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تجربه مالـزی در انــرژی

اهمیت مسایل زیست محیطی در نزد دولتمردان مالزی در حدی است که علی رغم اینکه این کشور از عمده تولیدکنندگان گازهای گلخانه ای در جهان نیست، طبق قوانین بین المللی به کنترل آن روی آورده است. اين كشور به طور داوطلبانه در برنامههای کنترل آلایندههای زیست محیطی و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ارایه شده در پروتکل کیوتو شرکت کرده به گونهای که با وجود نرخ رشد سریع صنعت کشور، آلودگیهای زیستمحیطی کاملا تحت کنترل قرار گرفته است. از طرف دیگر دولت مالزی با پیش بینی اینکه در دو دهه آینده کلیه منابع گاز و نفت خام خود را از دست می دهد، به صورتی کاملا برنامه ریزی شده در جهت استفاده روز افزون از منابع انرژی پایدار گام برمیدارد.

73 درصد از منابع پايدار تا سال 2050

براساس برنامه های بلندمدت دولت مالزی، قرار است انرژی های پایدار تا سال 2050 حداقل 73 درصد از کل انرژی مورد نیاز مالزی را تامین کند. استفاده از روغن درخت خرما جهت تولید بیوفیولها، استفاه از پسماند صنایع جهت تولید بيوگاز، استفاده از فاضلابهای انسانی و حیوانی و زبالههای شهری جهت تولید انرژی، انرژی خورشیدی و بادی و انرژی جزر و مد دریا، از عمده حوزههایی است که دولت مالزی به صورتی کاملا جدی در باره آنها برنامهریزی و سرمایهگذاری کرده و بدون شک استفاده از تجارب این کشور می تواند نقطه مناسبی برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ایران باشد.