هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیاده‌سازی اقتصادمقاومتی در صنعت پتروشیمی

مرکز پژوهشهای مجلس راهکارهای اجرایی شدن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی را تحلیل و بررسی کرد.

دفتر مطالعات انرژی صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته، به ویژه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور است؛ بنابراین لازم است با بازنگری در مجموعه قوانین و مقررات و استراتژی بخشهای اقتصادی کشور، زمینه لازم برای اجرای این سیاست ها فراهم شود که یکی از بخشهای کلیدی که در تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی راهگشا خواهد بود، صنعت پتروشیمی است.

تحلیل های این گزارش حاکی از آن است که در سالهای گذشته با وجود کاهش صادرات محصولات پایه شیمیایی به دلیل شرایط خاص کشور و انتظار تبدیل این محصولات، در صنایع میانی و در نتیجه افزایش تولید و صادرات در این بخش، صادرات محصولات میانی نسبت به روند گذشته خود، تغییر چندانی نداشته است.

بر اساس نتایج این گزارش، تدوین و تصویب اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تقویت جایگاه این شرکت به عنوان سازمان توسعهای، ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها در خصوص خوراک واحدهای پتروشیمی، تدوین الزامات قانونی انعقاد قراردادهای بلندمدت خوراک، بازنگری طرح ها و اصلاح مکانیابی آنها از جمله راهکارهای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی کشور است.