مرکز سلامت زنان در بورکینافاسو

شمار نشریه : 189

مرکز سلامت زنان در بورکینافاسو توسط آیدوس، سازمان غیردولتی ایتالیایی مبارزه برای حقوق زنان در کشورهای درحالتوسعه تأسیس شد.

این پروژه در طول ۱۵ماه ساختهشده و تحت نظارت مستقیم " فار استادیو "، عملکرد و هزینهها را بر اساس نیازهای بیانشده توسط آیدوس قرار دادهاند، که در درجه اول یک مرکز تجمع و هویت برای کل جامعه محلی را نشان می هد.

ازجمله امتیازات پروژه رویکرد یکپارچه به تعامل بین فضاهای ساختهشده و شرایط آب و هوایی و زیستمحیطی، بر اساس ملاحظات پایداری است، که شامل: جهت ساختمان و طرح، کنترل مصرف منابع، استفاده از پوشش گیاهی طبیعی و مجموعهای از فناوریهای ساخت میباشد.

حجم شامل اتاقهای مختلف، مستقل از ساختار سقف هستند و آزادانه در بالای صفحههای مصنوعی قرارگرفتهاند و در اطراف آنها با کمک بندهای مدو لار سایه و تهویه مناسب ایجادشده، و اطمینان از حفظ حریم خصوصی نسبت به خارج را میسر میسازد. پیکرهبندی مدو لار گسترش حجم در آینده، با حفظ چارچوب کلی ساختمان را محقق میسازد. دیوارهای ساختمان با استفاده از آجر خاک رس فشردهشده در محل و یک مخلوط سیمان و آب ساختهشده است. آجر در آفتاب گرم و بدون مصرف انرژی و درنتیجه محدود کردن اثرات مخرب زیستمحیطی پخته میشود. استفاده از این تکنولوژی نشاندهنده تمایل به معرفی فنآوریهای جایگزین و پایدار در یک بستر است، هرچند نسبت به ساختمانهای استاندارد همیشه مطلوب نیست و به اهمیت واردات مواد خارجی گرهخورده است.

ساختمان توسط آلومینیوم چیندار و بدنه شفاف پوشیده شده است، که اجازه فیلتر کردن نور را به فضای داخلی بهمنظور کاهش استفاده از نور مصنوعی، میدهد. فضای بین سقف فولادی و حفره باز در زیر بسترهای کف، همراه با پنجرههای سطح خارجی به تهویه طبیعی فضای داخلی و کاهش تهویه مکانیکی کمک بسزایی میکند. فضای بیرونی نیز شبیه به داخل طراحیشده، بهعنوان یک فضای باز برای تمام اجتماع مورداستفاده قرار میگیرد، که برای اشتراکگذاری اطلاعات و ارائه موضوعات مجموعه مورداستفاده قرار میگیرد. این باغ یک محیط کوچک است، که با استفاده از سایههای درختان و رطوبت توسط آنان احاطهشده است. یکلایه چمن باهدف کاهش اثرات فرسایش و ایجاد سایه و ترویج پوشش گیاهی کاشته شده است. طراحی کلی بهشدت تحت تأثیر شرایط آب و هوایی و بهویژه کنترل دما است. استراتژی اتخاذشده شامل: موردمطالعه قرار دادن ساختمان جهت کاهش اثر باد گرم با بهرهگیری بیشتر از سایه، ایجاد سایه بهوسیله مواد توپر برای قرار گرفتن در معرض مستقیم نور خورشید، استفاده گسترده از پنجرهها، تفکیک حوزههای محصور و انتقالی مانند: ایوانها و پاسیوها از یکدیگر میباشد.