هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کوه خانه‌های مکعبی

معمار این خانههای سبز گروه معماری سرزنده و خوشفکر بی یارکه اینگلس (Bjarke Ingels ) است.  در این پروژه هدف ساخت یکسوم مسکونی در بالای دوسوم فضای پارکینگ بود. نتیجه، این ایده جذاب ،ساخت کوهی متشکل از فضای بسیار بزرگ پارکینگ و کاشت مکعبهای سبز روی شیب کوه است.

خانههای کوهستانی، بهصورت واحدهای همسایگی حومه شهری از خانه باغهای سرازیر شده از بالای ساختمانی ۱۰ طبقه به نظر میرسند. قسمت پارکینگ لازم بود با خیابان در ارتباط باشد و خانهها نیازمند نور خورشید، هوای تازه و منظره بودند، ازاینرو تمام آپارتمانها دارای بام سبز رو به آفتاب و مناظر خیرهکننده و پارکینگ در طبقه دهم بودند.درحالیکه حجم خانههای کوهستانی در بالا انرژی سبز و پایدار شهری دارد و در زیر خانهها، در مرکز پارکینگ کوه ماجرا کاملاً متفاوت است. کوه طوری ساختهشده که بیشترین تعداد ماشین ساکنین را جا دهد. برخلاف هسته سبز پروژههای قبلی این گروه، کوه ساخته دست بشر ، مسکونی است. فضای بسیار بزرگ پارکینگ شامل ۴۸۰ محل پارک و شیب بالا بری است که در میان دیوارهای داخلی کوه حرکت میکند. در بعضی قسمتها ارتفاع سقف به ۱۶ متر میرسد، فضایی که حس کلیساهای جامع را القا میکند. نتیجه یک کوه واقعی است. با این خانههای به هم فشرده در شهر اورستاد، بهترین حالت دو دنیای متفاوت را ارایه می دهند: نزدیکی به زندگی شهری در کپنهاگن و اما آرامش سبزتر حاکم در حومه شهرها.

اینگلس این گونه کارش را در پروژه کپنهاگن توصیف می کند: من با یک ایده لذت بخش پایداری کار کردم، پایداری که کیفیت زندگی و رفاه بشری را بالا می برد.