هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مرکز فرهنگی کری در کانادا

در شمالیترین روستای کانادایی کِبک، معماران «روبین» و «روتمن»، با ادای احترام به معماری بومی منطقه، طراحی و ساخت یک مرکز فرهنگی را به سبک خانههای مسکونی سرخپوستان این منطقه، به پایان رساندهاند. علاوه بر داشتن نقش یک مرکز اجتماعی، " موسسه فرهنگی کری " با رعایت استانداردهای بینالمللی، دارای یک سالن نمایشگاهی است و این اطمینان را ایجاد مینماید که این مرکز با هر دو کاربری موزه و محل اجتماعات، میزبان طیف گستردهای از بازدیدکنندگان خواهد بود. فعالیتهای اجتماعی در طبقه همکف همراه با رقص و موسیقی و در کنار جلسات صمیمانه برگزار میگردند. طبقه پایین، شامل دفاتر انجمنهای حفظ زبان بومی کری، روشهای شکار محلی، هنر و صنایعدستی و همچنین ترویج صنعت توریسم میباشد. در سراسر پروژه، از چوب بهطور گستردهای استفادهشده تا اهمیت جنگل را به مردم محلی یادآور شود و همچنین عناصر سمبلیکی که به زیستگاههای سنتی ارجاع داده میشوند، به طراحی اضافه گردیدهاند.