تخریب بخشی از خانه دایی جان ناپلئون

شمار نشریه : 189

مالک بنای مجاور خانه اتحادیه اقدام به تخریب بخشی از این خانه 100 ساله و تاریخساز ایران کرد. ملک پیشازاین به خانواده مظفریان تعلق داشته که به فرد مذکور فروختهشده است. این ملک از یکسو با ملک خانم وزیر دفتری، همسایه است و از پشت نیز به خانه اتحادیه متصل میشود. اما مالک از حد ملک خود تجاوز کرده و الحاقات پشتی خانه اتحادیه شامل حمام و اصطبل خانه اتحادیه را با لودر تخریب کرده است.

این تخریب در حالی است که پس از بازدید سردار طلایی عضو شورای شهر تهران  و همچنین بازدید احمد مسجد جامعی، رئیس شورای شهر تهران در برنامه تهرانگردی از خانه اتحادیه، سرانجام در 21 بهمنماه 92 یکفوریت طرح الزام شهرداری تهران به تملک و بازسازی خانه باغ معروف به اتحادیه و بهرهبرداری از آن بهعنوان مرکز فرهنگی، هنری بررسی شد و در نهایت، اعضای شورای اسلامی شهر تهران به این مصوبه رأی دادند.

 پس از تصویب مصوبه، این طرح به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و برنامهوبودجه شورای اسلامی شهر تهران خواهد رفت و در مورد تأمین منابع خریداری این اثر تاریخی و کیفیت خریداری آن بحث و بررسی میشود و در مدت یک ماه به صحن علنی شورای شهر باز میگردد و دوباره به رأیگیری گذاشته خواهد شد.

 خانه - باغ اتحادیه یکی از باقیماندههای باغ بزرگ لالهزار در محدوده منطقه 12 شهر تهران است که در 12 تیر سال 1384 به شماره 12057 در فهرست آثار ملی کشور ثبتشده بود ولی در اثر عدم رسیدگی سازمان میراث فرهنگی به این اثر تاریخی و خریداری بنا توسط این سازمان در سال 1384، مالکان خانه اتحادیه درخواست خروج این اثر را از دیوان عدالت اداری کردند و در 24 اسفند 1388 این اثر از ثبت خارج شد.

تخریب خانه اتحادیه میتواند شروع یک دور تازه از تخریب خانههای تاریخی تهران باشد. خانهای که روزگاری لوکیشن فیلمبرداری دائی جان ناپلئون بود حالا در مسیر تازهای قرار گرفته که بعید نیست به حذف آن از تاریخ تهران منجر شود.