هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هنوز امکان نجات وجود دارد

در محوطه تاریخی شهر مراغه خانههایی با معماری سنتی و تزیینات زیبا و حیاط های بزرگ وجود دارد که به سبک و روشهای قدیمی بنا شدهاند که هر یک بهنوعی بیانگر تاریخ و هویت معماری در مراغه هستند. خانههای بهجامانده از دوران قاجار یا اوایل پهلوی، آخرین نمونه و یادگارهای معماری ایرانی هستند؛ معماریای که امروزه به سمتوسوی دیگری پیش میرود و تنها همین خانههای قدیمی میتوانند شناسنامه معماری ایرانی باشند.

  حالا این شناسنامههای معماری ایرانی به دلیل بیتوجهی تخریبشدهاند. آنهایی هم که هنوز سرپا هستند، هرلحظه بیم فروریختنشان میرود. بررسی وضعیت خانههای تاریخی مراغه خبرهای خوشی ندارد. سعید ستارنژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد باستانشناسی میگوید:« «خانه آصف» یکی از زیباترین خانههای قاجاری مراغه چندی پیش از سوی شهرداری تخریب شد، خانه «محمدی» هم این روزها حال خوشی ندارد.

  به گفته او، برخی از خانههای قدیمی هممحل تجمع معتادان شده و زمانی که مردم با خانههای مخروبه، محل اجتماع معتادان مواجه میشوند هرچقدر هم آن خانه ارزشمند باشد، ترجیح میدهند زودتر آن را تخریب  نموده و پاساژ یا خانه جدیدی جایگزین آن کنند. زیرا این بافت و خانهها نه تنها برای آنها سودی ندارد بلکه امنیت آنها را نیز زیر سؤال برده تا آنجا که حتی بعضی افراد زندگی در این محلها را مایه خجالت میدانند.

 ستارنژاد میگوید: این خانههای تاریخی تخریب میشود درحالیکه شهرستان مراغه حتی موزه مردمشناسی ندارد. 

 خانه شهابیان، حیدارنلو، محمدی، زارعی، قازانچی، خدایاری و... از خانههای قدیمی مراغه به شمار میروند که تا کنون در برابر تخریبها مقاومت کرده و هنوز امکان نجات و تغییر کاربری آنها وجود دارد.