هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایش215 درصدی گردشگران خارجی

خبرگزاری «سی ان ان» در آخرین گزارش خود در تحلیل بازار گردشگری خاورمیانه از سونامی گردشگران خارجی به ایران یادکرده که این روزها در محافل و رسانههای داخلی کشور مطرحشده است.

 این گزارش به نقل از "جابر لشگری" یکی از کارکنان هتل میگوید ؛ تعداد چمدانهایی که هرروز در مسیر ورودی هتل تا اتاق مهمانان حمل میکند، 50 درصد افزایشیافته و کار او دو برابر شده است. در همین حال با توجه به افزایش 215 درصدی بازدیدکنندگان خارجی از ایران، مقامات ایرانی از عبارت سونامی گردشگران استفاده کردهاند. "زهرا مناف زاده" مدیر فروش و بازاریابی یک هتل میگوید این افزایش گردشگران نشان میدهد که باید برای تأمین فضاهای اقامتگاهی کاری بکنیم. تهران با حدود 12 میلیون جمعیت، تنها دارای سه هتل 5 ستاره است. چهارمین هتل ازایندست در حال احداث است اما بیشتر هتلها در تهران در حد هتل آپارتمانهای کوچک باقی ماندهاند."فرمان غفاریان" مالک هتل در تهران میگوید افزایش مشتریان در ماههای اخیر او را به فکر توسعه شعبههای این هتل واداشته است. وی میگوید:«در حال حاضر در تهران با کمبود هتل مواجهیم و این افزایش تقاضا و پیشبینیها در مورد ادامه این روند افزایشی، برای ساخت هتلهای بیشتر ایجاد انگیزه کرده است».

در ایران بسیاری از کسانی که در صنعت گردشگری فعالیت دارند،امتیاز این رونق گردشگری ایران را به ریاست جمهوری "حسن روحانی" نسبت میدهند که در کمپین تبلیغاتی خود وعده داده بود که در زمینه تسهیل صدور ویزا و حل مشکلات تحریم از طریق مذاکره با غرب اقدام کند. به گفته مناف زاده با روی کار آمدن حسن روحانی مردم از نقاط مختلف دنیا علاقهمند شدهاند تا به ایران بیایند و از نزدیک شاهد تحولات کشور باشند.

 در این میان کسانی که در صنعت گردشگری ایران فعالیت دارند از رونق کسبوکاری که ایران را بهحق سزاوار آن میدانند، خوشحالند.

برای یک، دربان هتل  این شرایط به معنی حمل چمدان بیشتر و کمک به گردشگران خارجی برای شناخت فرهنگ غنی و مهماننوازی ایرانیان است. وی میگوید: احساس خوبی دارم وقتی گردشگران را میبینم که خوشحال و خندان ایران را ترک میکنند. خصوصاً وقتی که با شوق و حرارت درباره ایران حرف میزنند.