هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بی مهری مسئولان با بخش خصوصی

محمد اسماعیل سعیدی، نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با نشریه پیام ساختمان بیان کرد: ایجاد یک "مرکز هوشمند" تحت نظارت ریاست جمهوری و یا سازمان گردشگری برای توجه به پیشنهادات و راهکارها و همچنین بررسی موانع درزمینه گردشگری لازم است، زیرا موانع بسیاری برای پیشبرد اهداف گردشگری در کشور وجود دارد.  

وی افزود: متأسفانه برای پذیرش طرحهای بخش خصوصی در پیچوخمهای اداری موانع بسیاری وجود دارد که درانتهای مسیر اداری، به دلیل بیمهری مسئولان با بخش خصوصی،  نتیجه لازم و دلخواه حاصل نمیشود.

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس، یکی دیگرازمشکلات عمده در خصوص گردشگری را نبود زیرساخت های لازم در این زمینه دانست و گفت: همانطور که شاهد هستیم، تمامی مسئولان امر بر توسعه صنعت گردشگری اذعان دارند اما در عمل هنوز زیرساختهای لازم بر اساس شاخصها  و استانداردهای جهانی، بهویژه در فضاهایی که موضوع و هدف گردشگری ما هستند، ایجاد نشده است.

وی تاکید کرد: اکنون گردشگران حتی برای بازدید ازمکان های پرجاذبه و مشهور برخی از شهرهای ایران به دلیل کمبود امکانات با مشکلات خاصی روبرو هستند، به همیم دلیل بازدید قابل توجه از آن تفرجگاهها صورت نمیگیرد، بنابراین بخش خصوصی برای برونرفت از این مسئله نیازمند حمایتهای دولت در این رابطه است.

سعیدی، با اشاره به اینکه اگر دولت تسهیلات لازم را برای بخش خصوصی در صنعت گردشگری فراهم نکند چه خواهد شد؟  گفت: باید بپذیرم اگر سرمایه گذاری در بخش گردشگری کاهش یابد، از نظر اقتصادی این صنعت دیگرمنفعت قابل توجهی برای کشور در پی نخواهد داشت.

وی تأکید کرد: وجود افراد توانمند در بخش گردشگری میتواند در شناسایی فرهنگ کشور و جذب گردشگر موثر باشد، بهطوریکه این افراد با آموزشهای فراگرفته، بر اساس آخرین استانداردهای روز دنیا، بتوانند با تسلط کامل توضیحات مرتبط با آثار و جاذبههای تاریخی، فرهنگی را برای گردشگران ارائه دهند.

نماینده استان آذربایجان شرقی، با بیان اینکه بازدیدکنندگان  به دلیل هزینه و زمانی که برای ورود به کشور برای بازدید اماکن مختلف انجام می دهند، توقعاتی دارند، گفت: گردشگران این توقع را در زمان بازدید از اماکن دارند تا اطلاعات کافی را توسط لیدرها کسب کنند، و توجه به این موضوع نیز باید مد نظر قرار گیرد.

وی در پایان اظهار کرد:  بهرغم اینکه ما از ظرفیتهای بسیاری درزمینه گردشگری برخورداریم، اما هنوز آن طور که باید؛ تبلیغات و توجه کافی برای شناساندن میراث فرهنگی و تاریخی کشور صورت نگرفته است.