شرایط ورود بخش خصوصی به صنعت گردشگری

شمار نشریه : 189

سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، صنعت گردشگری را دارای 3 پارامتر بسیار مهم ذکر کرد و گفت: "فضاسازی داخل کشور"، "معرفی و ارائه برنامهها به گردشگران خارجی، و "ایجاد زیرساختهای لازم برای پذیرش گردشگری" از جمله موضوعات بسیار ضروری برای ورود بخش خصوصی به صنعت گردشگری است.

نماینده استان تهران در خانه ملت، اضافه کرد: زیرساختهایی مانند: هتل داری، دفاتر گردشگری و آمادهسازی اماکنی که مورد بازدید گردشگران است، باید توسط بخش خصوصی مدیریت شود.

وی بابیان اینکه بخش خصوصی از جهت اقتصادی همواره به دو موضوع میاندیشد، افزود: بخش خصوصی با توجه به سرمایهای که برای بخش گردشگری میگذارد باید آگاهی لازم از منفعت حاصله را بداند و در مرحله بعدی به امنیت این سرمایهگذاری  اطمینان داشته باشد، بنابراین در صورت نبود این دو موضوع، به طور طبیعی بخش خصوصی تمایلی برای حضور پیدا نخواهد کرد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: برای جذب بیشتر بخش خصوصی به صنعت گردشگری باید شرایط بهگونهای فراهم شود تا کسانی که قصد سرمایهگذاری در این بخش را دارند ازسود حاصله اطمینان داشته تا سراغ کارهایی چون سرمایه گذاری درساخت مسکن و دیگر مواردی از این قبیل کشش پیدا نکنند.

وی افزود: افرادی که آورده خود را برای هزینه در بخش خصوصی میگذارند، توقع سود و منفعت مطمئن رادارند، و در صورت امن بودن با خاطری آسوده به این بخش قدم خواهند گذاشت.