هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

باغ‌های کن میراث طبیعی تهران می‌شود

یکفوریت طرح الزام شهرداری تهران به ساماندهی و تبدیل باغهای کن به فضای سبز عمومی و همکاری در ثبت آنها بهعنوان میراث طبیعی شهر تهران در جلسه شورای شهر به تصویب رسید.

 محمد حقانی، رئیس کمیته محیطزیست شورای شهر تهران با ارائه گزارشی درباره وضعیت فعلی باغهای کن و سیر تخریب شان، گفت: اگر ما یک زمانی باغهای کن را به عنوان تنها باغهای دستنخورده تهران تعریف میکردیم، امروز میتوانیم باغهای کن را آخرین باغهای متمرکز و بههمپیوسته تهران و باقیمانده سایر باغهای دامنه جنوبی البرز تلقی کنیم.

حقانی در توضیح ضرورت یکفوریت این طرح گفت: تبدیلشدن این باغها به میراث طبیعی شهر تهران در حفظ درختان و مداخلهنکردن بعدی افراد تحت عناوین مختلف موثر است. همچنین موجب کاهش قیمت زمین در منطقه میشود. تهران در افق چشمانداز باید شهری شاداب و سرسبز باشد. اما بهرغم وجود قوانین فراوان درباره حفظ فضاهای سبز و محیط زیست، باز هم شاهد تخریب باغها در تهران هستیم.