کسی نمی‌تواند نمایشگاه را نادیده بگیرد

شمار نشریه : 189

گروه ساختوساز: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نهادی تحقیقاتی است که وظیفه ارتقای بخشی از صنعت ساختمان  را عهدهدار است. این نهاد وظیفه دارد علاوه بر اعطای گواهی نامههای فنی، از تحقیقاتی که قابلیت عملیاتی شدن دارند، حمایت کند و از مخترعین جامعه غافل نشود. در دورههای گذشته برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان سید محمود فاطمی عقدا، بهعنوان رئیس این مرکز در نمایشگاه حضور مییافت و از نزدیک در جریان عملکرد شرکتکنندگان و متولیان برگزاری قرار میگرفت؛ بنابراین طبیعی است که تجربه گرانبهایی از دوران ریاست خود داشته باشد. به همین دلیل پیام ساختمان در رابطه با تنگناها و گشایشهای نمایشگاه صنعت ساختمان گفتگویی با وی که اکنون استاد دانشگاه خوارزمی است، ترتیب داده که در زیر آمده است.

پیام ساختمان: با توجه به تجربه چندین ساله شما ، نمایشگاه صنعت ساختمان چه تأثیری بر کیفیت ساختوساز دارد؟

قطعاً برگزاری نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان دستاوردهای گرانبهایی برای ساختمانسازی ما و همچنین شرکتهای داخلی به همراه دارد چرا که امکان ارائه دستاورد‌‌ها و فناوریهای جدید را برای شرکتها داخلی فراهم میکند و از طرفی میتواند باعث سریع سازی، ارزانسازی و مقاومسازی ساختوسازهای ما در بخش شهری و عمرانی شود. بسیاری از روشهای مدرن ساختوساز در نمایشگاهها ارائه میشوند و از آنجا به تمام کشور تسری مییابند. از طرف دیگر حضور تودههای مردم و متخصصان باعث میشود که شرکتها راحتتر بتوانند خواستههای جامعه هدف را شناسایی کنند و خودشان را با توان و سلیقه جامعه وفق دهند.

پیام ساختمان: چه کاستی هایی در این نمایشگاه از نظر شما وجود دارد؟

موردی که همواره عنوان کردهایم و لازم است مسئولان نمایشگاه استارت آن را بزنند، جلوگیری از حضور شرکتهای فاقد صلاحیتی است که از حداقل استانداردها بیبهرهاند و از نمایشگاه بهعنوان ابزاری در جهت معرفی محصولات خود استفاده میکنند. این اصل در تمام دنیا وجود دارد و نمایشگاهها را بهمنزله اعتبار صنعت یک کشور میدانند. بههرحال محصولات بیکیفیت زیبنده این نمایشگاه که شرکتهای معتبری از کشورهای توسعهیافته در آن حضور دارند، نیست. قطعاً همانند دورههای گذشته مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی این آمادگی را دارد که با برگزارکنندگان نمایشگاه در جهت شناسایی تولیدکنندگان دارای نشان استاندارد و تأییدیه همکاری کند.

پیام ساختمان: چرا مسئولان وزارت راه و شهرسازی از این نمایشگاه استقبال نمیکنند؟

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در دورههای گذشته همواره خودش را ملزم به حضور در نمایشگاه دانسته و با احساس مسئولیتی که من در دولت جدید سراغ دارم، قطعاً این امر تداوم خواهد داشت اما بههرحال شرکتکنندگان انتظار دارند بالاترین مقام وزارت راه و شهرسازی در نمایشگاه حضور داشته باشد و به نظر من با توجه به اینکه یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت ساختمان بهحساب میآید، انتظار بهجایی است.

پیام ساختمان: حضور خارجیها در این نمایشگاه چقدر میتواند مؤثر باشد؟

بازار ساختمان ما بازار بسیار جذابی بوده و از گردش مالی بسیار خوبی برخوردار است و بهطور طبیعی هر کشوری دوست دارد علیرغم تحریمهای ناعادلانه در این نمایشگاه حضور پیدا کند چرا که وسعت نمایشگاه بهگونهای است که کسی نمیتواند نمایشگاه را نادیده بگیرد. قطعاً همانطور که حضور در نمایشگاه برای مهمانان ما سود خواهد داشت، کیفیت ساختوساز ما هم ارتقاء مییابد همچنانکه در سالهای گذشته هم مؤثر بوده است.

پیام ساختمان: برخی به نوآوریهای موجود در نمایشگاه انتقاد میکند و اعتقاد دارند که محصولات جدیدی در نمایشگاه نسبت به سال گذشته عرضه نمیشود. نظر شما در این رابطه چیست؟

نباید انتظار داشت در صنعت ساختمان بهاندازه صنعتی مانند خودروسازی نوآوری وجود داشته باشد. بههرحال از این نظر هر صنعتی پتانسیلهای مخصوص به خودش را دارد اما به نظر من در سالیان اخیر نمایشگاه از این نظر پیشرفت خوبی داشته است. در سالیان  آتی نمایشگاه صنعت ساختمان و سایر نمایشگاههای ساختمانی ما باید به سمت هوشمند سازی، کاهش مصرف انرژی و شیوههای نگهداری ساختمان پیش بروند. بههرحال بلندمرتبهسازی که در حال حاضر در حال رشد است، این موضوعات مهم را میطلبد.

پیام ساختمان: در طول دورههایی که در نمایشگاه حضور داشتید چه کمبودهایی از نظر شما بارزتر از بقیه موارد مشابه بود؟

ما دارای تمدن بسیار کهنی هستیم و در زمانهای خیلی دور معماری و ساختوساز ما زبانزد بوده است بنابراین من همواره در نمایشگاه انتظار داشتم که بهعنوان کشوری با سابقه طولانی در برابر خارجیها حرف زیادی برای گفتن داشته باشیم. اینکه ما بخواهیم صرفاً از کشورهای خارجی تقلید کنیم و آنها را الگوی خودمان قرار دهیم زیبنده ما نیست. ما باید برای تمام شرکتکنندگان  ایده داشته باشیم.

پیام ساختمان: چه انتقادی به چیدمان غرفههای نمایشگاه دارید؟

چیدمان نمایشگاه باید بهگونهای باشد که مردم بتوانند بهصورت هدفمند از نمایشگاه بازدید کنند و از کمترین زمان بیشترین بهره را ببرند. متأسفانه در طول سالیانی که نمایشگاه صنعت ساختمان برگزار شده است طبقهبندی محصولات و شرکتها مناسب نبوده و دسترسی به محصولات را با مشکل مواجه کرده است. برگزارکنندگان نمایشگاه باید وقت مردم را هم در نظر بگیرند. ممکن است کسی که وارد یک سالن عریض و طویل میشود اولاً وقت کافی نداشته باشد و دوم اینکه اصلاً محصول مورد نظرش را نتواند آنجا پیدا کند.

پیام ساختمان: با توجه به اینکه حمایت از تولید داخلی یکی از ارکان پیشرفت اقتصادی است، این پیام ساختماشعار چگونه در نمایشگاه میتواند محقق شود؟

به نظر من برگزارکنندگان نمایشگاه باید احترام زیادی برای تولیدکنندگان داخلی قائل شوند و حتیالامکان مکانهای مناسب نمایشگاه را در اختیار آنها قرار دهند. حتی اعتقاد دارم حمایت از تولیدکننده باید بهگونهای باشد که تولیدکنندگان داخلی بهعنوان متولیان نمایشگاه حضور داشته باشند و برای بهتر برگزار شدن نمایشگاه از آنها نظرخواهی شود. این حق تولیدکننده است.

پیام ساختمان: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی متولی بحث صنعتیسازی در کشور بود. ازنظر شما عمدهترین موانع عدم رشد صنعتی سازی در کشور چه مواردی بود؟

عمدهترین مشکل شرکتهای صنعتیساز عدم ارائه تسهیلات مالی بود. قوانین و مقررات بهگونهای بود که نهایت حمایت از صنعتیساز صورت نمیگرفت. بهطور مثال 70 درصد سرمایه موردنیاز صنعتیساز در مرحله قبل از تولید و خرید مواد اولیه است و صنعتیسازان به دلیل قوانین دستوپا گیر نمیتوانستند پیشپرداخت بگیرند. مشکل مهم دیگر بازار فروش تولیدات صنعتی است. باید در تمام دولتها سعی شود که تولیدکننده حداکثر تولید را داشته باشد و لازمه کار این است که دولت از توان آنها در طرحهای کلان ساختوساز استفاده کند. صنعتیساز نباید خردهفروش شود چون اصولاً این کار برایش صرف ندارد. سود صنعتیسازی در فروش انبوه است. بنابراین اعتقاد دارم باید سازوکاری را تعریف کنیم که صنعتیساز با ظرفیت 100 درصد کار کند و فقط تمرکزش را بر روی تولید بگذارد.