کج بنشینید و راست بگویید!

شمار نشریه : 189

من نمیدانم این خبرنگار محترم ضمیمه ساختوساز پیام ساختمان تا کی میخواهد چشمهایش را مثل کبک بر روی حقیقت ببندد و سرش را در برف غفلت فرو کند. یعنی شهرداری محترم تهران دوست دارد الکی سر خودش را شلوغ کند تا مردم در راهروهای شهرداری ویلان و سرگردان شوند؟ یعنی سردرگمی مراجعان شهرداری و کاغذبازی در ادارات و دوایر زیرمجموعه آن همینطور بیخودی به وجود میآید؟ نه خیر، اتفاقاً شهرداری بهشدت پرکار و فعال بوده و طی همین دو سه سالی که طرح تفصیلی در شهر تهران اجرا شده کارهایی کرده است که زبان در شرح بیانش عاجز است! نمونهاش همین گفته رئیس کمیته فنی و عمران شورای اسلامی شهر تهران که اعلام کرده پهنه بافتهای فرسوده شهر تهران 3 تا 4 هزار هکتار بوده و بعد از اجرای طرح تفصیلی به 14 هزار هکتار افزایش پیدا کرده تا عدهای بتوانند به اسم نوسازی بافت فرسوده، از مشوقهای افزایش طبقه و تراکم رایگان استفاده کنند! البته درست است آنطور که رئیس کمیته عمران شورا گفته بافت فرسودهای در کار نبوده و آن دوستان طی چند سال گذشته برای بافتهای پایدار از مشوقهای شهرداری بهرهمند شدهاند ولی سایر چیزها که واقعی بوده! یعنی مالکان، 11 هزار هکتار و مشوقها کاملاً واقعی و حقیقی بوده و فقط بافتهای فرسوده غیر واقعی بودهاند! حالا شما انصافاً کج بنشینید و راست بگویید: آیا دادن مشوق و تراکم و غیره به مالکان 11 هزار هکتار کار کم و کوچکی است که وقت کمی از شهرداری میگیرد؟ آخر چه قدر غرض ورزی؟ نوچ نوچ نوچ ...