هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نظارت بر گودبرداری ها تشدید می شود

در سال‏های اخیر با افزایش تراکم و تعداد طبقات و تأمین پارکینگهای چندطبقه در ساختمانها، عمق گودبرداری رو به افزایش است، اما همچنان عملیات تخریب و گودبرداری با روشهای سنتی و یا توسط افراد فاقد تخصص انجام میشود، این در حالی است که گودبرداری اصولاً جزو کارهای پیچیده و بسیار خطرناک مهندسی است. بهویژه در گودهای با عمق زیادتر که نیازمند بررسیهای همهجانبه، نظارت و صرف وقت و هزینه قابلملاحظهای است تا جان و مال مردم از این طریق به خطر نیفتد.

هفته گذشته خبرنگاران به همراه تيم کنترل و بازرسي مشترک آتشنشانی و سازمان نظاممهندسی به محل دو گودبرداري ناایمن در محدوده شهرک غرب تهران رفتند و اشکالات و ايرادات اين گودهای ناايمن را از نزديک مشاهده کردند. پیش از آن نشست مشترک میان سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران و سازمان آتشنشانی در محل سازمان برگزار شد و سپس از دو پروژه گودبرداریهای پرخطر برجهای دوقلوی تهران و ساختمانی در میدان کتاب واقع در منطقه 2و 5  شهرداری تهران بازدید انجام شد.

اولین گود پرخطر فاقد جواز

اولین مورد، ساخت برجهای دوقلو در تهران معروف به پروژه سیف واقع در منطقه 2 شهرداری تهران بود که از اواخر سال90 آغازشده و امسال به دلیل وجود 40 متر عمق و عدم جواز اخطار گرفته است. این پروژه 1800 مترمربع و کاربری اداری-تجاری دارد و در 31 طبقه ساخته میشود، اما دو نکته سؤالبرانگیز در مورد این پروژه وجود دارد؛ یکی آنکه با توجه به موقعیت کاملاً مسکونی این منطقه به نظر میرسد برخلاف گفته یکی از فعالان ساخت، تغییر کاربری داده شد که سازمان نظاممهندسی نیز با توجه به عدم نظارت اولیه و جواز ساخت از آن بیاطلاع بود. نکته دوم آنکه به گفته حیدریون با وجود داشتن ترکهای عمیق حدود 12 سانتیمتر و عدم رعایت اصول فنی مهندسی در گودبرداری در پیشبینی قناتها، این گود عمیق خطرناک عنوانشده است، اما پروژه همچنان در حال اجراست، حال آنکه حتی اگر کاربری آن تجاری- اداری باشد باید موارد فنی آن بررسی شود و اینکه در چه نقاطی از منطقه مسکونی قابلاجراست که برای ساکنان آن خطرناک نباشد.

معاون فني و مهندسي سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران در توضیح بیشتر این پروژه گفت: اواخر سال گذشته گزارشهای مردمی داشتیم که در بازدید از آن ترکهایی مبنی بر پرخطر بودن گود موردنظر مشاهده شد در یک دوره زمانی گود رها شده و جوازی نیز برای آن صادر نشده بود، که پس از مکاتبه با شهرداری پی به خلاف قانونی بودن آن بردیم.

حیدریون افزود: بعداً به دلیل فراهم شدن امکان کنترل فنی از سوی سازمان نظاممهندسی برای پروژه مذکور جواز صادر شد و بعد از استقرار تیمهای فنی روند کار بهتر شد تا اینکه دو ماه اخیر، با توجه به عمیق شدن گود در موقعیت حاشیه خیابان اخطار برای کنترل این گود با استفاده از ابزار دقیقتر برای تشخیص تغییر شکل آن داده شد.

وی ادامه داد: در آخرین مکاتبه از شهرداری منطقه درخواست پایش روزانه و انجام عملیات مقاومسازی شد، اما چون مباحث فنی آن به تائید نظاممهندسی نرسیده، از نظر ما این گود همچنان خطرناک است مگر اینکه مشکلات فنی اصلاح و رفع شود.

معاون فني و مهندسي سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه این گود شامل ماده 33 نبوده یعنی نقشههای آن توسط سازمان نظاممهندسی کنترل نشده است، افزود: بحث ایمنسازی بعد از عملیات گودبرداری هم هزینه زیادی را به مالکین تحمیل میکند و هم هزینههای روانی برای شهروندان این ناحیه به دنبال خواهد داشت.

ماهانه بالغ بر 20 اخطاریه برای گودبرداریهای ناایمن

شفیع، کارشناس عملیات سازمان آتشنشانی منطقه 2 که در بازدیدها خبرنگاران را همراهی میکرد، گفت: در این منطقه ماهانه بالغبر 20 اخطاریه برای گودبرداریهای ناایمن صادر میشود. وی با بیان اینکه روند کار پس از بازدید ارسال گزارش و مکاتبه با شهرداری است، افزود: ناامنیهای ناشی از گودبرداریها شامل عدم رعایت سازه محافظ و رعایت ضوابط ایمنی است که احتمال تهدید برای ساکنان اماکن مجاور و خیابانهای اطراف را داشته است. شفیع گفت: در گودبرداریهای ناایمن بعضاً کار متوقف میشود و یا اخطارهای لازم در خصوص اجرای سازه نگهبان و یا موازین ایمنی لازم داده میشود.

دومین گود پرخطر فاقد جواز

در ادامه این بازرسیها، ساختمانی واقع در میدان کتاب که مالک آن نیز سازمان زیباسازی شهرداری تهران بوده، مورد بازدید قرار گرفت، این پروژه نیز به دلیل عدم جواز و شکایت همسایگان در نصب نیلینگ و ایجاد سوراخ و ترک در دیوار خانههای همجوار دستور توقف گرفته است.

عملیات تخریب و گودبرداری آن بدون جواز اجرا شده  است . در پروژه شهرداری نیز که مجوز برای این پروژه اند صادر نشده و همسایهها نامهنگاری کردند ، طبیعتاً به دلیل نداشتن مجوز، سازمان نظاممهندسی نیز نتوانسته در بحث کنترل و نظارتی آن ورود پیدا کند.ضمن اینکه مطابق با قانون برای اقدام عملیات نیلینگ دریافت مجوز الزامی است.

مشارکت سازمان نظاممهندسی و شهرداري شرط کاهش حوادث

حسن کاظمی نایبرئیس سازمان نظاممهندسی با اشاره به تلاشهای انجامشده براي کاهش حوادث ناشي از گودبرداریها گفت: توقف تخلفات و گودبرداریهای پرخطر تنها با همکاري و مشارکت سازمان نظاممهندسی ساختمان و شهرداري ميسر است.

کاظمی تأکید کرد: طبق قانون باید هفت ناظر دارای صلاحیت در پروژههای بزرگ و ویژه حضور داشته باشند.وی با بیان اینکه تنها وجود ناظر مقیم کافی نیست، افزود: حتی در صورت وجود ناظر مقیم، ما مجری ذیصلاح نداریم که صلاحیت اجرا و امکانات نرمافزار و سختافزاری اجرای یک پروژه را داشته باشد، قطعاً مجری باید به مسائل نقشهبرداری احاطه داشته باشد، تا هنگام حرکت زمین در گود از طریق مانیتورینگ قابلیت تشخیص داشته باشد.

 نایبرئیس سازمان نظاممهندسی معتقد است؛ تا زمانی که زنجیرههای فنی و انسانی فرایند ساختوساز ناقص باشد، بحث نظارت یا مجری ذیصلاح حتی در مرحله نگهداری و بهرهبرداری نیز مشکل ایجاد میکند چون بحث ساختوساز یك فرایند زنجیرهای است كه یکسر آن نظارت است و باید شهرداریها و ارگانهای ذیصلاح در این زمینه راهكارهایی را در نظر بگیرند.

کاظمی همچنین با اشاره به اینکه توان اجرایی ما جز یک برگ کاغذ نیست، گفت: ما خواستار رعایت دقیق قانون هستیم، ضمن اینکه با وجود ظرفیت 100 هزار نفری مهندسان در استان تهران این آمادگی را داریم که پروژههای با متراژ بالاتر از 1500 مترمربع را نیز کنترل و نظارت نماییم.

وی توجه ويژه سازندگان و فعالان صنعت ساختماني را به استفاده از خدمات مشاورهای مهندسي جلب کرد و گفت: اگر پروژههای ساختماني بر اساس اصول مهندسي گودبرداري ساخته شود مشکلات اين حوزه به حداقل خواهد رسيد.

توقف عمليات ساختماني برای یک هزار و 400 مورد گودبرداري

معاون فني و مهندسي نظاممهندسی ساختمان استان تهران نیز گفت: طرح کنترل گودبرداریهای پرخطر تهران از دیماه سال 91 شروعشده که تا به امروز 14 هزار و 200 پروژه کنترلشده و در مورد هزار و 400 مورد گودبرداری به دليل رعايت نکردن اصول ايمني دستور توقف عمليات ساختماني دادهشده است.

حيدريون افزود: در بازرسي از گودبرداریها، سازمان نظاممهندسی ساختمان نقش نظارتی دارد و آتشنشانی در ارائه توصیههای پيشگيرانه ايفاي نقش خواهد کرد.وی ادامه داد: اين رويکرد نتيجه مثبتي از خود نشان داده و با همکاري شهرداري و آتشنشانی موفق به کاهش حوادث ناشي از گودبرداریها شدهایم. ضمناً بايد تلاش کنيم با انجام چنين طرحهایی تلفات در حوزه گودبرداریها هرچه بيشتر کاهش پيدا کند.

وی عنوان کرد: مهمترین اقدام این دوره هیئترئیسه سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران دقت در نظارت هر چه بیشتر گودبرداریها است، بهگونهای که گودبرداریهای شبانه نیز توسط مسئولان این سازمان رسیدگی میشود. متأسفانه در گودبرداریهای شبانه، حضور مهندس ناظر بسیار پایین است که خود منجر به افزایش خطر دراینباره میشود وسعی بر آن است تا این مشکل را نیز برطرف نماییم.

معاون فنی سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران با اعلام عقد تفاهمنامه میان سازمان آتشنشانی و سازمان نظاممهندسی گفت: چندی پیش به همت اعضای هیئتمدیره سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران تفاهمنامهای را برای همکاری هر چه بیشتر با سازمان آتشنشانی منعقد و همچنین جلساتی را با وزیر کار و تعاون برگزار کردیم که امید میرود این موضوع به سایر حوزهها نیز تعمیم یابد.

حوادث ساختمانی، دومین عامل مرگ در کشور

تقدیری، معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی نیز با اشاره به اینکه در بحث حوادث دومین عامل مرگ در کشور پس از تصادفات رانندگی، تلفات ناشی از گودبرداری غیراصولی است، گفت: سال 92 میزان تلفات حوادث ناشی از وقوع آوار و تخریب در ساختمانها بالغبر 27 نفر بوده و میزان تلفات ناشی از حریق حدود 6 نفر برآورد شده است.

وی با تأکید بر دستورالعملهای ایمنی در هنگام گودبرداریها افزود: بازدید روزانه مهندس ناظر در مرحله عملیات تخریب و گودبرداری ضروری است و در صورت مشاهده موارد تهدید در دیوارههای گود باید ضمن دستور بررسی و توقف، هشدار به تخلیه ساکنان املاک مجاور در صورت احتمال ریزش داده شود.

تقدیری همچنین با اشاره به ایجاد مسیرهای گریز در داخل گود، گفت: هنگام اجرای عملیات گود، ایجاد موانع فیزیکی و نصب آن در صورت احتمال خطر الزامی است.

گفتنی است در مانور مشترک ايمني گودبرداري بين سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران و آتشنشانی تهران که با حضور نيروهاي کنترل و بازرسي از سازمان نظاممهندسی آتشنشانی تهران انجام شد، عنوان شد گودبرداریهایی که در سطح شهر تهران انجام میشود بهوسیله اکیپهای مخصوص بازرسي و کنترل از لحاظ ايمني مورد بازرسي قرار خواهد گرفت و در صورت ناایمن بودن از ادامه گودبرداریها جلوگيري میشود.