هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شرکت ها نمایشگاه را جدی بگیرند

گروه ساختوساز: نمایشگاهها در کشورهای توسعهیافته نقش مهمی در رونق و شکوفایی صنایع مختلف دارند تا آنجا که رفتهرفته خودشان تبدیل به یک صنعت شدهاند. در کشور ما هم نمایشگاههای زیادی با عناوین مختلف برگزار میشود. یکی از مهمترین این نمایشگاهها که هرساله در محل نمایشگاه های بینالمللی تهران برگزار میشود، نمایشگاه صنعت ساختمان است که اهالی صنعت را دور هم جمع میکند و باعث ایجاد روابط اقتصادی آنها با هم میشود. تاکنون سیزده دوره این نمایشگاه با حضور شرکتهای داخلی و خارجی برگزارشده و 19 مردادماه امسال هم شاهد برگزاری چهاردهمین دوره آن از سوی اتاق تعاون مرکزی خواهیم بود. بهمنظور پی بردن به تأثیرات این نمایشگاه در رونق کسبوکار به سراغ صاحبنظران صنعت ساختمان رفتهایم:

نمایشگاه همراه با آموزش

ابوالحسن رامین فر، عضو کانون کارفرمایان و رئیس انجمن تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان به خبرنگار پیام ساختمان گفت: نمایشگاه باید به سمت آموزشی بودن هم پیش برود. بدین معنی که باید برگزارکنندگان در هر سالن فضایی را برای تدریس شرکتها و حضور متخصصان در نظر بگیرند اما سهلانگاری مسئولان باعث شده تا خود شرکتها اقدام به برگزاری کلاسهای تخصصی کنند. 

وی افزود: نمایشگاه صنعت ساختمان در کشور ما صرفاً نمایشگاه است و جنبههای علمی و آموزشی برای اهالی صنعت ندارد. بسیاری از «چراها» در نمایشگاههای صنعت ساختمان کشورهای خارجی پاسخ داده میشود اما در کشور ما اغلب به توزیع بروشورها اکتفا میکنند. همین موضوع باعث میشود که خیلی از متخصصان از نمایشگاه استقبال نکنند.

رامین فر با بیان اینکه نمایشگاه نیازمند تکنیک و تاکتیک است، خاطرنشان کرد: در نمایشگاههای صنعت ساختمان کشورهای همسایه مانند ترکیه تمام جوانب را برای شرکتکنندگان در نظر میگیرند. مثلاً بهترین رستورانها در آنجا حضور دارند و غذاها را با نصف قیمت در اختیار شرکتکنندگان قرار میدهند؛( نصف دیگر پول را برگزارکننده میدهد) نکته مهم دیگر هم این است که ساعت برگزاری نمایشگاه ما بههیچوجه مطلوب نیست. مهندسان ما که در شرکتهای ساختمانی کار میکنند تا ساعت 16 در محل کارشان حضور دارند و تازه زمانی که میخواهند از نمایشگاه بازدید کنند، در حال تعطیلی است. در کشورهای درحالتوسعه در فصول گرم سال نمایشگاه از ساعت 4 تا حوالی ساعت 2 بامداد ادامه دارد.

عضو کانون کارفرمایان و رئیس انجمن تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان در پایان گفت: بسیاری از شرکتها هدفشان از ارتباط با شرکتهای خارجی نه تبادل محصولات بلکه کپی کردن فناوریهاست که متأسفانه همواره کپیهای ما برابر با اصل نیست و دارای معایب بیشماری است.

نمایشگاه خیر همگانی است

ایرج رهبر، عضو هیئتمدیره کانون سراسری انبوهسازان هم در رابطه با تأثیر نمایشگاه در رونق کسبوکار به خبرنگار پیام ساختمان گفت: برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان نقش عمدهای در گردش اطلاعات صنعت دارد؛ ضمن اینکه مردم هم میخواهند مقایسهای بین کالاهای تولیدی برای انتخاب بهتر داشته باشند و برگزاری این نمایشگاه باعث صرفهجویی در زمان مردم میشود. علاوه بر این متقاضی به نیازهای خودش آگاهی بیشتری پیدا میکند. 

وی در رابطه با برگزاری سیزده دوره این نمایشگاه گفت: با توجه به تجربیاتی که به دست آوردهایم، برگزاری نمایشگاه در هر دوره تغییراتی هرچند اندک نسبت به گذشته داشته است. حضور شرکتهای خارجی مزید بر علت میشود تا همسطح دانش خودمان را ارزیابی کنیم و هم اینکه باعث صدور خدمات فنی و مهندسی شود. حتی اگر خدمات در طول برگزاری نمایشگاه قراردادی منعقد نشود، قطعاً در آیندهای نزدیک مؤثر خواهد بود.

رهبر در پاسخ به این سؤال که آیا حضور شرکتهای خارجی تهدیدی برای رکود کار شرکتهای داخلی نیست، گفت: باید نیمه پر لیوان را ببینیم و از تجربه آنها استفاده کنیم. قرار نیست برای رونق کسبوکارمان تمام شرکتها را از میدان به در کنیم. بلکه باید شرایطی به وجود بیاوریم که به سراغ ما بیایند(سیاست اقیانوس آبی). در کل میتوانم بگویم نمایشگاه میتواند باعث خیر همگانی شود.

وی خاطرنشان کرد: حضور دولتمردان در این نمایشگاه بسیار حائز اهمیت است چرا که باعث ارتقای اطلاعات آنها و باز شدن دیدگاهشان میشود؛ علاوه بر این شرکتهای خارجی با وجود دولتمردان بیشتر به بخش خصوصی ما اعتماد میکنند.

وی در خصوص حضور انبوهسازان در این نمایشگاه هم گفت: حضور انبوهسازان میتواند به صدور خدمات فنی مهندسی یا ورود تکنولوژی به کشور کمک کرده و در طرحهای بزرگ صنعت را یاری کند. البته قراردادهای تخصصی در صورتی منعقد میشود که غرفه داران افراد متخصص باشند و به بازدیدکنندگان پاسخهای تخصصی و قانعکننده بدهند؛ ضمن اینکه حضور مدیران عالیرتبه شرکتها که از زیر و بم کارها خبر داشته و اختیار تام دارند در غرفهها ضروری است. بهطورکلی شرکتها باید نمایشگاه را جدی بگیرند.

تولیدکننده حمایت شود

جعفر قرائتی ستوده، عضو انجمن شرکتهای ساختمانی و عضو هیئتمدیره انجمن فناوران به پیام ساختمان گفت: واقعیت این است که در طول چندین دورهای که نمایشگاه صنعت ساختمان برگزار شده، تغییرات چندانی ازنظر نوآوری شاهد نبودهایم و به همین دلیل فقط میتوان گفت این نمایشگاه تکرار شده است.

وی افزود: ما باید برای صنعت ساختمان برنامه داشته باشیم و نمایشگاه را هم در آن بگنجانیم وگرنه برگزاری نمایشگاه بهتنهایی نمیتواند منجر به اتفاقات مثبت در صنعت ساختمان ما شود. در حال حاضر شرکتهای داخلی از وضعیت چندان خوبی برخوردار نیستند و شرکتکنندگان خارجی نیز هدفشان از حضور نمایشگاه این است که خدماتشان را به کشور ما صادر کنند که البته این موضوع را نمیتوان منفی تلقی کرد. لازم است مسئولان همت کنند تا شرکتهای ما هم در نمایشگاههای خارجی مشابه قراردادهایی در زمینه صدور خدمات فنی مهندسی منعقد کنند.

قرائتی ستوده خاطرنشان کرد: متأسفانه رویکرد ما در برگزاری نمایشگاه فقط فروش غرفه و کسب پول برای برگزارکنندگان بوده است. نتیجه اینکه خیلی از شرکتهایی که محصولات غیراستاندارد تولید میکنند در نمایشگاه حضور پیدا میکنند و مردم هم از سر ناآگاهی با قیمتهای پایین آنها خام میشوند و امیدواریم که این روند متوقف شود.

وی ادامه داد: چیدمان  شرکتهای حاضر در نمایشگاه هم باید تغییر کند و شرکتهایی که در یک زمینه معین کار میکنند، در یک مکان مشخص قرار بگیرند. متأسفانه به دلایل نامعلوم برگزارکنندگان نمایشگاه رغبتی به اجرای این طرح موفق که در تمام کشورها عملی میشود، ندارند. آنقدر محصولات غیر همگون در کنار هم هستند که امکان مقایسه از بازدیدکننده سلب می‌‌شود.

عضو انجمن شرکتهای ساختمانی و عضو هیئتمدیره انجمن فناوران در پایان گفت: اگر ما معتقدیم که باید از تولیدکننده حمایت شود در نمایشگاه باید این مهم را در دستور کار قرار دهیم و به شرکتهای تولیدکننده مکانهای بهتر و در دسترستری بدهیم سیاستهای نمایشگاهی ما مغایر با حمایت از تولید است.