هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسکن در استان هرمزگان

گروه بازار ساختمان: بررسی قیمت مسکن در استانهای مختلف کشور نشان میدهد روند افزایش یا کاهش قیمتها در مناطق مختلف کشور متفاوت است .علاوه بر آن سطح قیمت ها نیز تفاوتهای زیادی با هم دارند. گاه مشاهده میشود قیمت مسکن در شهرستانهای یک استان نیز تفاوت زیادی با همدیگر دارند. در ادامه بررسی قیمت مسکن در استانهای مختلف کشور این بار به جنوب کشور سری زدهایم  و بازار مسکن را در سواحل زیبای خلیجفارس بررسی کردهایم . با ما همراه شوید:

کارشناسان مسکن در هرمزگان معتقدند؛ با آغاز ساخت مسکنهای مهر و به ثمر رسیدن تدریجی آنها، قیمت مسکن در این استان 30 تا 45 درصد کاهشیافته است. به اعتقاد آنها اختصاص اعتبارات به بانکها از سوی دولت در سال 92  بهمنظور تأمین منابع مالی بانکی کشور موجب رونق ساختوساز در حوزه مسکن مهر گردیده و همکاری مناسب با مردم زمینه خانهدار شدن آنها را فراهم کرده است.به عقیده این کارشناسان با رونق در این بخش از افزایش غیراصولی قیمت مسکن در هرمزگان کاسته شده و خریدوفروش منازل مسکونی در سراسر هرمزگان ازجمله در بندرعباس بهشدت با رکود و کاهش مواجه شده است.در سراسر استان هرمزگان و در قالب طرح مسکن مهر، بیش از 10 هزار واحد مسکونی در حال ساختوساز و سایر مراحل قرار دارند.