هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تخلفات نظام مهندسی کمتر از شهرداری

عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران گفت: تخلفات سازمان نظام مهندسی در نظارت بر ساخت و ساز و نحوه گودبرداریها و نسبت به شهرداری تهران کمتر است. ابولفضل قناعتی درباره وضعیت گودبرداریهای غیر اصولی در شهر تهران، اظهار داشت: برنامهریزی و دستورالعملهای لازم در این زمینه از سوی شورای دوره چهارم انجام شده و شورای دوره چهارم میتواند بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه وظیفه شورا حمایت، هدایت و نظارت است، آنها را پیگیری کند.

وی ادامه  داد: نکتهای که در امر نظارت شورای شهر وجود دارد این است که  با توجه به گستردگی شهر تهران و حجم عملیات‌‌های ساختمانی که انجام میشود، 31 عضو شورا نمیتوانند همه گودبرداریهای سطح شهر را رصد کنند این در حالی است که همه اعضای شورا نیز در این زمینه تخصص لازم را ندارند اما آنچه شورای شهر انتظار دارد این است که پیمانکار یا مجری طرح به ضوابط موجود پایبند باشند.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی نیز که مسئول و چشم تیزبین نظارتی امور عمرانی و ساخت و ساز است و باید در این زمینه پاسخگو باشد،  اظهار داشت: نظارت بر روند ساخت و ساز باید از سوی مهندس ناظر اعمال و آیتم به آیتم کنترل شود و موارد حادثه ساز را برای پیگیری به شهرداری اعلام کند اما بعضا مشاهده شده مهندس ناظر تذکر لازم را داده اما نسبت به آن سهلانگاری شده است.