تیرآهن

شمار نشریه : 189

به نظر میرسد بازار تیرآهن وضعیت خوبی ندارد چرا که رئیس اتحادیه آهنفروشان در این مورد به خبرنگار ما گفت: بیش از 1500 واحد صنفی آهنفروش از سال گذشته تاكنون تعطیل شدهاند.محمد آزاد، اظهار کرد: بیش از یك سال است كه بازار آهن در ركود است متاسفانه در طول ماه رمضان نیز هیچ خرید و فروشی صورت نگرفت. وی افزود: مشكلات ما در خصوص مالیات بر ارزشافزوده همچنان باقی است و حلنشده و سازمان مالیات به قول و قرارهایی كه داده بود عملنکرده است. رئیس اتحادیه آهنفروشان خاطرنشان كرد: بیش از 1500 واحد صنفی آهنفروش از سال گذشته تاكنون تعطیلشدهاند و صنف آهنفروش درصورتیکه در این وضعیت باقی بماند متلاشی خواهد شد. وی با اشاره به صادرات افزود: هرچند صادرات فولاد و میلگرد آزادشده، اما باید اول فكری به حال تولیدكنندگان كرد چون زمانی كه بازار در ركود است و هیچ فروشی در سطح بازار انجام نمیشود، تولیدكنندگان ناچارند كار خود را رها كنند؛ درنتیجه تولید كاهش مییابد و كارگران نیز بیكار میشوند.