هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تیرآهن

به نظر میرسد بازار تیرآهن وضعیت خوبی ندارد چرا که رئیس اتحادیه آهنفروشان در این مورد به خبرنگار ما گفت: بیش از 1500 واحد صنفی آهنفروش از سال گذشته تاكنون تعطیل شدهاند.محمد آزاد، اظهار کرد: بیش از یك سال است كه بازار آهن در ركود است متاسفانه در طول ماه رمضان نیز هیچ خرید و فروشی صورت نگرفت. وی افزود: مشكلات ما در خصوص مالیات بر ارزشافزوده همچنان باقی است و حلنشده و سازمان مالیات به قول و قرارهایی كه داده بود عملنکرده است. رئیس اتحادیه آهنفروشان خاطرنشان كرد: بیش از 1500 واحد صنفی آهنفروش از سال گذشته تاكنون تعطیلشدهاند و صنف آهنفروش درصورتیکه در این وضعیت باقی بماند متلاشی خواهد شد. وی با اشاره به صادرات افزود: هرچند صادرات فولاد و میلگرد آزادشده، اما باید اول فكری به حال تولیدكنندگان كرد چون زمانی كه بازار در ركود است و هیچ فروشی در سطح بازار انجام نمیشود، تولیدكنندگان ناچارند كار خود را رها كنند؛ درنتیجه تولید كاهش مییابد و كارگران نیز بیكار میشوند.