هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازآموزی مهندسان برای نیاز صنعت

گروه ساختوساز: آموزش نیروهای صنعت ساختمان و همچنین ایجاد ارتباط بین صنعت و متخصصان در جهت ایجاد اشتغال شایستهسالار ازجمله مهمترین دغدغههای صاحبنظران است. در حال حاضر ازیکطرف دانشگاهها بدون توجه به بازار کار دانشجو جذب میکنند و از طرف دیگر بیشتر شرکتها در جذب نیرو با مشکلاتی مواجه هستند و اشتغالها بر مبنای شایستهسالاری نیست چرا که شرکتها بانک اطلاعاتی از متخصصان و تحصیلکردهها ندارند. خانه عمران یکی از نهادهایی است  که کار آموزش مهندسان و ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت را بر عهده دارد و حدود 15 سال  است در این زمینه فعالیت میکنند. بهمنظور آشنایی هر چه بیشتر با نحوه فعالیت این نهاد آموزشی گفتگویی با ادیبی، مدیرعامل این شرکت داشتهایم که در زیر میآید.

پیام ساختمان: چرا خانه عمران تشکیل شد؟

دلیل شروع کار ما این بود که بسیاری از مهندسان که جذب بازار کار شدهاند پس از مدتی احساس خلاء نموده و فکر میکنند جایی برای رشد ندارند. من هم از این قاعده مستثنی نبودم و پس از مدتی احساس فسیل شدن در کار به سراغم آمده بود. به همین جهت تصمیم به ایجاد مرکزی به نام خانه عمران جهت آموزش مهندسان گرفتیم. در ابتدا کارمان را در حوزه  بازآموزی مهندسان با دورههای محاسبات سازه شروع کردیم. هر چه جلوتر رفتیم دورههای جدید مانند مباحث اجرا، کنترل پروژه، مدیریت پروژه و ... شروع به شکلگیری کرد و خوشبختانه با اقبال جامعه مهندسی روبهرو شد. بنابراین دپارتمانهای تخصصی مختلف مانند معماری، سازه، طراحی داخلی،اجرا و ساخت، امور فنی و قراردادها و ... را شکل دادیم. مدتها گذشت تا اینکه رویکرد جدید مبتنی بر پکیجهای جامع آموزش  مبتنی بر شغل شکل گرفت که در ابتدا بهعنوان CMBA شناخته شد. در این رابطه دو گروه را بهعنوان جامعه هدف قرار دادیم. مدیران فعلی و مدیران آینده  که در چند سطح آنها را تعریف کردیم. در مرحله بعد این طرح را در بقیه مشاغل هدایت کردیم و مجموعهای بیش از 100 شغل در صنعت ساختمان را احصاء کردیم و برای هرکدام از این شغلها یک پودمان جامع شغلی طراحی کردیم. در ادامه کار برای اینکه این کار در صنعت ساختمان ترویج پیدا کند، بحث کارت هویت حرفهای و گواهی شایستگی شغلی را مطرح کردیم و شرایط ورود و خروج به پودمان را مشخص کردیم. بحث بعدی این بود که خریداران این گواهی شغلی شناسایی شوند؛ بنابراین با تعدادی از شرکتهای بزرگ قرارداد بستیم تا از طرفی مشکل شرکتها برای شناسایی و جذب نیروی انسانی حل شود و از طرفی شایستهسالاری حاکم شود. البته خیلیها ادعا داشتند که از توان لازم برخوردارند  و تنها گواهی ما را میخواستند برای همین سیستمهایی تعریف کردیم تا کسانی که صرفاً در امتحان قبول شوند، بتوانند این گواهی را بگیرند. ما در واقع به دنبال کاری بودیم که ازیکطرف معضل اشتغال در صنعت ساختمان را ساماندهی کنیم و از طرفی کیفیت ارائه خدمات فنی مهندسی را ارتقاء دهیم؛ موضوعی که متولی نداشت. بهطورکلی ما حدود 15 سال است که فعالیت میکنیم و در طول این مدت حدود 50 هزار نفر دوره دیدهاند و 3 میلیون نفر ساعت آموزش دادهایم.

پیام ساختمان: علاوه بر مدیران و مهندسان آیا کاردانها هم آموزش میبینند؟

طرح ما تاکنون از مدیران ارشد تا کاردانها را در برگرفته است.ما اعتقاد داریم حتی بحث کارگران ساختمانی بهعنوان آخرین و گستردهترین زنجیره ساختوساز هم باید انجام شود و قطعاً در آینده هم به آن ورود میکنیم.

پیام ساختمان: با توجه به اینکه کاردانها کمتر در جامعه مورد استفاده قرار میگیرند، فکری به حال اشتغال این گروه هم کردهاید؟

ما علاوه بر شایستهسالاری به دنبال سهمیهبندی هستیم و شاید هیچوقت در کشور ما چنین دیدگاهی وجود نداشته است. الآن تا دلتان بخواهد بدون حسابوکتاب  مهندس عمران داریم درصورتیکه تا این اندازه نیاز نداریم. ما این مسئولیت را روی دوش خودمان احساس میکنیم که در نقشه جامع مشاغل این مهم را هم مورد توجه قرار دهیم. یعنی توزیع مشاغل در حرفههای مختلف و در سطوح مختلف. بدینصورت که وقتی ما از جامعه هدف برای شرکت در پودمان دعوت میکنیم یک گلوگاه درست کنیم و حواسمان به تعداد کسانی که قرار است، آموزش دهیم باشد. ما صرفاً به بازار خودمان نگاه نمیکنیم و حاضر نیستیم که اضافه بر نیاز صنعت ساختمان متقاضیان را آموزش بدهیم و برای آنها کارت مهارت صادر کنیم. این کار یک مسئولیت اجتماعی است. وقتی با شرکتها وارد تعامل شدیم بهراحتی میتوانیم نیازهای بازار را بسنجیم. این کار باید منطبق بر آمار باشد. از طرف دیگر وقتی قرار است منابع انسانی شرکتها را تأمین کنیم، کسانی که  آموزش دیدهاند، جذب کار میشوند. ممکن است یک شرکت نیاز به یک کاردان داشته باشد اما یک مهندس را با قیمت گرانتر جذب کرده باشد. حال آنکه کاردان در آن کار مشخص بهتر عمل میکند.

پیام ساختمان: تفاهمنامهای تاکنون با این شرکتها برای هدایت نیروی کار داشتهاید؟

حدود 15 تفاهمنامه با شرکتها در بخش نیروی انسانی منعقد کردیم اما برای بررسی همهجانبهتر کار را متوقف کردیم. این نگاه جامع مربوط به کل صنعت ساختمان اعم از ساختوساز شهری، روستایی و پروژههای عمرانی است و باید دقیق بررسی شود.

پیام ساختمان: چه انتظاری از دولت دارید؟

ما اعتقاد داریم این موضوع به مسائل اقتصادی ربطی ندارد همچنانکه در برخی دورهها کشور ما از نظر شرایط اقتصادی وضعیت خوبی داشته است اما باز هم این کار صورت نگرفته است. چشمداشتی از دولت نداریم و اعتقاد داریم این ماجرا باید بهصورت خودجوش از بخش خصوصی برخیزد. ما نیازمند کمک رسانهها و تشکلهای حرفهای هستیم.

پیام ساختمان: ارتباطی با دانشگاهها برای جذب فارغالتحصیلان دارید؟

بسیاری از دانشجویان که سال آخر تحصیلاتشان را میگذرانند این دغدغه را دارند که آیا باید ادامه بدهند یا اینکه جذب بازار کار شوند شاید حتی برای برخی از دانشجویان ادامه تحصیل نسخه خوبی نیست همچنان که بخشی از ادامه تحصیلها به خاطر نبود کار است و قطعاً درصورتیکه همین فرد مدرک فوقلیسانس بگیرد، توقعاتش بالا میرود. بنابراین این هدفگذاری حتی باید در مرحله قبل از دانشگاه انجام شود . الآن ما کانون دانشجویان عمران و معماری را داریم که با دانشگاههایی نظیر تهران، امیرکبیر و شریف در ارتباط هستیم. یک واحد مشاوره شغلی راه انداختهایم که به دانشجو میگوییم چه شغلی مناسب توست که این مناسب بودن بخشی از نیاز جامعه و بخشی دیگر مربوط به علاقه و استعداد اوست.

پیام ساختمان: فعالیت شما ارتباطی با نظاممهندسی پیدا نمیکند؟

بحث دورههای ارتقا را در ابتدا ما شروع کردیم و بعد از دو سال که اعضای نظاممهندسی از اساتید خانه عمران بودند این کار را به نظاممهندسی منتقل کردند  اما مسیر آنها در ادامه کلیشهای شد و نتوانستند پویایی داشته باشند.

پیام ساختمان: به آموزش کارگران ساختمانی بهعنوان حلقه آخر ساختوساز اشاره کردید. تکلیف سازمان فنی و حرفهای در این مورد چیست؟

ما با سازمان فنی و حرفهای ارتباط داریم و به دنبال یک تعریف مشترک هستیم. در سازمان فنی و حرفهای یک فضای اداری حاکم است و دید درستی نسبت به نیازهای صنعت وجود ندارد.

پیام ساختمان: به مسائل حقوقی مهندسان هم ورود میکنید؟

یکی از پودمانهای ما تربیت سازنده حرفهای است در این رابطه قریب به 20 مبحث گنجانده شده که تمام جنبهها در آن آمده است. ممکن است یک فرد در زمینه اجرا قوی باشد اما از ضوابط یا مسائل حقوقی آگاهی نداشته باشد. یا مثلاً اهمیت بهداشت حرفهای را نداند. ضمن اینکه ما در کنار مسائل حقوقی به اخلاق مهندسی هم ورود کردهایم.

پیام ساختمان: برای مدیران شرکتها و کارفرمایان هم برنامهای دارید؟

یکی از کارهای که میخواهیم انجام دهیم پرورش مدیران شرکتهاست زیرا بسیاری از کسانی که بنگاه اقتصادی تأسیس میکنند پس از مدت کوتاهی دچار مشکل میشوند و کارشان تعطیل میشود به همین جهت ما قصد داریم پرورش کارآفرین را هم شروع کنیم. هر کس نمیتواند کارآفرین باشد حتی ممکن است لازم باشد چند سال در کارگاه تجربه کسب کند.