هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پژوهشگاه نظام مهندسی ایجاد شود

دکتر میرعلی محمدی رئیس کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی و رئیس کمیسیون عمران، برنامهریزی و حملونقل شهری شورای  اسلامی ارومیه است. با وی در رابطه با تعاملات شورای شهر وسازمان نظام مهندسی و همچنان اقداماتی که در رابطه با آموزش مهندسان انجام داده است گفتگویی کردهایم که در ادامه می خوانید.

پیام ساختمان: با توجه به اینکه شما هم عضو سازمان نظام مهندسی و هم رئیس کمیسیون عمران شورای شهر ارومیه هستید بفرمایید مهمترین مسئلهای که در این دو سازمان وجود دارد و باید به آن رسیدگی شود چیست؟

یکی از مهمترین مواردی که باید از طریق سازمان نظام مهندسی بهویژه از طریق شورای اسلامی شهر ارومیه دنبال کنیم، برقراری ارتباط منطقی و معنادار بین شورای اسلامی شهر، شهرداری، سازمان نظام مهندسی استان و اداره کل راه و شهرسازی است. برقراری این ارتباط  بهصورت پیشنهادی و گفتاری ممکن نیست و این موضوع باید  نهادینه شود.

پیام ساختمان: به نظر شما چگونه این موضوع نهادینه خواهد شد؟

نهادینه شدن به این معنی که بایستی تعهداتی را که در قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عهده سازمانهای نظام مهندسی گذاشتهشده و همچنین  در آییننامه اجرایی و مبحث دوم مقرارت ملی ساختمان که به عهده شهرداری است، این ارتباط را باید برقرار و حفظ کنیم. تا به این وسیله بتوانیم ساخت وسازهای شهری را به کمک سازمانهای ذیربط سروسامان بدهیم .

پیام ساختمان: در حال حاضر تعامل شما با این نهادها چگونه است؟

در شورای اسلامی شهر ارومیه، کمیتهای  تحت عنوان کمیته ارتقای کیفی ساختوساز شهری تشکیل دادهایم که نمایندگان سازمانهای مذکور و  نماینده استانداری آذربایجان غربی، در این کمیته حضور دارند با هر موضوعی برخورد میکنیم و  اگر چالشبرانگیز و در ارتباط با ساختوساز شهری باشد، مورد بحث قرار میگیرد. پس از تصمیمگیری در کمیسیون، مواردی که لازم است در شورای اسلامی شهر ارومیه به تصویب برسد  و به شهرداری ابلاغ شود، از طریق شورا انجام میشود. امیدواریم در سایه تعاملی که ایجاد می کنیم ساختوساز شهری ساماندهی شود.

پیام ساختمان: درزمینه آموزش مهندسان چه اقداماتی را در کمیسیون آموزش سازمان نظام مهندسی انجام دادهاید؟

برای  ارتقای دانش فنی مهندسانی که در ابتدا آزمون ورود به حرفه را دادهاند، یک برنامه منظم 3 روزه در نظر گرفتهایم .60 درصد از این آموزشها بهصورت تئوریک است و حدود 40 درصد عملی است. مهندسان را  سر ساختمانها میبریم و در رابطه با کلیه موارد، از جمله  نحوه نظارت بر ساختمانها، نحوه گزارشنویسی  و نحوه رسیدگی به امور خدمات  مهندسی و بهخصوص ایمنی در هنگام اجرای ساختمانها، برای  آنها برنامه میگذاریم  که بر پایه این برنامهها به حرفه ورود پیدا میکنند، پسازاین که دوره ورود به حرفه را گذراندند پروانه از سوی سازمان نظام مهندسی صادر میشود. برای دورههای ارتقای پایه عناوین و سر فصلها توسط ستاد تدوین مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تدوین و به استانها ابلاغ میشود. این دورهها با مجریان آموزشی برگزار میشود. این موارد  تنها برای ارتقای پایه است. برای تمدید پروانه ساختمان نیازی به این دورهها نیست و حضور در سمینار برایشان کافی است. مهندسان موظف هستند حداقل سمینارهای سهروزهای را بگذرانند که در طول 4 ساله بهعنوان دوره توقف در یک پایه هستند؛ البته لازم نیست حتما این سمینارها توسط مهندسان برگزار شود. آنها می توانند در هرسمیناری که در زمینه رشته خود مهندس در ایران یا در کشوری دیگر به عنوان کنفرانس فنی و مهندسی اجرا شود، شرکت کنند و گواهی شرکت را آورده، به کمیته آموزش ارائه دهند که در آن صورت تایید  می شود.

پیام ساختمان: به نظر شما نکتهای وجود دارد که شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی باید به آن توجه داشت باشد؟

نکته قابل توجهی که تابهحال شورای مرکزی کمتر به آن توجه کرده، تعیین خط مشی برای اجرای پژوهش های کاربردی توسط مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی است. این مسئله باید نهادینه شده و به سازمانهای استان ها ابلاغ شود تا به صورت واقعی و عملیاتی اجرایی شود. اگر به سازمان های استان ها بسپارند، برخی سازمان ها به پژوهش اعتقاد دارند وبرخی اعتقاد ندارند ، بنا براین به صورت جزیره ای کارهای در هم بر همی را انجام می دهند که به درد صنعت ساخت وساز نمی خورد ونخواهد خورد.چون خود بنده مدت ها عضو کمیسیون آموزش، پژوهش و پروانه اشتغال شورای مرکزی بوده ام،  مصوب کردیم پژوهشگاه نظام مهندسی ایجاد شود تا با پژوهش های کاربردی یک پژوهشگاه خوب ایجاد شود؛ در نهایت به ارتقای کیفیت ساخت وساز منجر شود .