• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان
نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ماشین‌آلات

شاید در این مورد بتوان تحریمها را اولین دلیل افزایش قیمت دانست چرا که  بیشتر ماشینآلات ساختمانی وارداتی هستند و تحریم ها و افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت آنها شده است .