نشریه شماره   189   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ماشین‌آلات

شاید در این مورد بتوان تحریمها را اولین دلیل افزایش قیمت دانست چرا که  بیشتر ماشینآلات ساختمانی وارداتی هستند و تحریم ها و افزایش قیمت ارز باعث افزایش قیمت آنها شده است .